3595_1941
3595_1941
kommunefakta
2020-01-21T06:28:00.000Z
no
Skjervøy kommune

Kommunefakta

Skjervøy - 1941 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 916 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 78
5-9 år 66 82
10-14 år 96 75
15-19 år 88 77
20-24 år 110 109
25-29 år 107 90
30-34 år 87 78
35-39 år 86 86
40-44 år 88 80
45-49 år 110 102
50-54 år 108 87
55-59 år 93 74
60-64 år 78 86
65-69 år 78 74
70-74 år 87 107
75-79 år 76 55
80-84 år 38 46
85-89 år 15 22
90-94 år 5 11
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skjervøy (-2019)
Sverige 8
Litauen 9
Polen 12
Tyskland 10
Eritrea 7
Somalia 36
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skjervøy (-2019)
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 19.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skjervøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 414
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 315
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 73
Undervisning 120
Helse- og sosialtjenester 347
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skjervøy (-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skjervøy (-2019)
Grunnskolenivå 934
Videregående skolenivå 910
Universitets- og høgskolenivå, kort 391
Universitets- og høgskolenivå, lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Aktivitetstilbud barn og unge 89
Bibliotek 458
Muséer -10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 91
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 219
Kulturskoler 520
Kommunale kulturbygg 643

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjervøy
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.1
Administrasjon, kommune 9.2
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 8.3
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.