3595_0513
3595_0513
kommunefakta
2020-01-28T21:21:00.000Z
no
Skjåk kommune

Kommunefakta

Skjåk - 0513 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 213 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 46
5-9 år 43 46
10-14 år 57 54
15-19 år 69 77
20-24 år 48 68
25-29 år 62 43
30-34 år 52 45
35-39 år 54 64
40-44 år 74 65
45-49 år 71 80
50-54 år 89 57
55-59 år 79 74
60-64 år 76 87
65-69 år 90 63
70-74 år 78 81
75-79 år 59 60
80-84 år 35 40
85-89 år 17 29
90-94 år 3 15
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skjåk (-2019)
Sverige 5
Litauen 6
Polen 25
Tyskland 7
Eritrea 39
Somalia 8
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skjåk (-2019)
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skjåk (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 154
Sekundærnæringer 263
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 295
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 219
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skjåk (-2019)
Aleneboende 276000
Par uten barn 574000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skjåk (-2019)
Grunnskolenivå 482
Videregående skolenivå 937
Universitets- og høgskolenivå, kort 310
Universitets- og høgskolenivå, lang 75
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjåk
Aktivitetstilbud barn og unge 144
Bibliotek 874
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 191
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1176
Kulturskoler 923
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjåk
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 7.4
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.