På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0513
3595_0513
kommunefakta
2018-12-15T11:16:00.000Z
no
Skjåk kommune

Kommunefakta

Skjåk - 0513 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 195 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 48
5-9 år 38 44
10-14 år 65 65
15-19 år 63 71
20-24 år 53 64
25-29 år 65 36
30-34 år 47 49
35-39 år 61 64
40-44 år 62 57
45-49 år 76 78
50-54 år 85 60
55-59 år 78 75
60-64 år 84 84
65-69 år 88 71
70-74 år 78 76
75-79 år 50 52
80-84 år 37 37
85-89 år 18 34
90-94 år 4 11
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skjåk
Sverige 5
Litauen 6
Polen 25
Tyskland 5
Eritrea 41
Somalia 8
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skjåk
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skjåk
Jordbruk, skogbruk og fiske 135
Sekundærnæringer 257
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 294
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 56
Undervisning 77
Helse- og sosialtjenester 213
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skjåk
Aleneboende 266000
Par uten barn 536000
Par med barn 0-17 år 728000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 353000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skjåk
Grunnskolenivå 483
Videregående skole-nivå 947
Universitets- og høgskolenivå kort 300
Universitets- og høgskolenivå lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjåk
Aktivitetstilbud barn og unge 230
Bibliotek 698
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 192
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1217
Musikk- og kulturskoler 818
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skjåk
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6.3
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.