3595_0127
3595_0127
kommunefakta
2019-02-20T07:28:00.000Z
no
Skiptvet kommune

Kommunefakta

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 805 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 110 104
5-9 år 113 127
10-14 år 140 130
15-19 år 138 140
20-24 år 103 109
25-29 år 118 103
30-34 år 94 125
35-39 år 132 127
40-44 år 155 121
45-49 år 141 116
50-54 år 161 138
55-59 år 107 106
60-64 år 105 120
65-69 år 116 101
70-74 år 95 105
75-79 år 42 41
80-84 år 19 44
85-89 år 22 33
90-94 år 11 14
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Sverige 22
Litauen 41
Polen 136
Tyskland 8
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Selveier 77.8
Andels- / aksjeeier 5
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skiptvet
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 102
Undervisning 128
Helse- og sosialtjenester 357
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Aleneboende 268000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 745000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Grunnskolenivå 1100
Videregående skole-nivå 1311
Universitets- og høgskolenivå kort 482
Universitets- og høgskolenivå lang 86
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Aktivitetstilbud barn og unge 273
Bibliotek 390
Muséer 73
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 105
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 228
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 6.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 13.2
Grunnskole 23.8
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.