På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3015
3595_3015
kommunefakta
2020-03-28T13:33:00.000Z
no
Skiptvet kommune

Kommunefakta

Skiptvet - 3015 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 805 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 100 91
5-9 år 125 115
10-14 år 126 135
15-19 år 128 119
20-24 år 111 113
25-29 år 110 105
30-34 år 105 106
35-39 år 114 131
40-44 år 145 119
45-49 år 153 116
50-54 år 133 130
55-59 år 144 118
60-64 år 112 120
65-69 år 101 100
70-74 år 119 104
75-79 år 52 58
80-84 år 22 41
85-89 år 14 29
90-94 år 18 16
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Sverige 25
Litauen 35
Polen 125
Tyskland 8
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 639
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 120
Helse- og sosialtjenester 370
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Aleneboende 278000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Grunnskolenivå 1073
Videregående skolenivå 1327
Universitets- og høgskolenivå, kort 485
Universitets- og høgskolenivå, lang 88
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Aktivitetstilbud barn og unge 259
Bibliotek 373
Muséer 105
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 125
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 222
Kommunale kulturbygg 3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 12.6
Grunnskole 23.1
Helse- og omsorg 30.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.