3595_0127
3595_0127
kommunefakta
2020-01-29T19:01:00.000Z
no
Skiptvet kommune

Kommunefakta

Skiptvet - 0127 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 813 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 103 96
5-9 år 125 118
10-14 år 131 131
15-19 år 125 137
20-24 år 103 104
25-29 år 122 103
30-34 år 101 114
35-39 år 126 134
40-44 år 150 120
45-49 år 151 114
50-54 år 146 137
55-59 år 125 106
60-64 år 102 122
65-69 år 114 97
70-74 år 102 100
75-79 år 46 49
80-84 år 19 43
85-89 år 16 30
90-94 år 18 11
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Sverige 23
Litauen 42
Polen 128
Tyskland 8
Eritrea 0
Somalia 3
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 548
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 620
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 95
Undervisning 129
Helse- og sosialtjenester 364
Personlig tjenesteyting 70

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 626000
Par med barn 0-17 år 775000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skiptvet (-2019)
Grunnskolenivå 1073
Videregående skolenivå 1327
Universitets- og høgskolenivå, kort 485
Universitets- og høgskolenivå, lang 88
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Aktivitetstilbud barn og unge 206
Bibliotek 357
Muséer 106
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 217
Kommunale kulturbygg 25

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skiptvet
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 6.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 12.7
Grunnskole 22.8
Helse- og omsorg 29.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.