3595_0806
3595_0806
kommunefakta
2019-01-23T10:28:00.000Z
no
Skien kommune

Kommunefakta

Skien - 0806 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 54 674 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1465 1375
5-9 år 1653 1551
10-14 år 1656 1540
15-19 år 1710 1598
20-24 år 1728 1539
25-29 år 1726 1715
30-34 år 1619 1632
35-39 år 1607 1593
40-44 år 1843 1776
45-49 år 2036 2032
50-54 år 1999 1955
55-59 år 1711 1747
60-64 år 1664 1729
65-69 år 1503 1593
70-74 år 1397 1576
75-79 år 796 957
80-84 år 500 694
85-89 år 282 511
90-94 år 115 272
95-99 år 24 82
100 år eller eldre 1 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skien
Sverige 225
Litauen 334
Polen 743
Tyskland 255
Eritrea 322
Somalia 819
Filippinene 146
Irak 711
Pakistan 93
Vietnam 206

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skien
Selveier 69
Andels- / aksjeeier 16.6
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skien
Jordbruk, skogbruk og fiske 214
Sekundærnæringer 5354
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8755
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1685
Undervisning 1860
Helse- og sosialtjenester 6363
Personlig tjenesteyting 1059

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skien
Aleneboende 278000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skien
Grunnskolenivå 13058
Videregående skole-nivå 17653
Universitets- og høgskolenivå kort 9693
Universitets- og høgskolenivå lang 2831
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 285

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Aktivitetstilbud barn og unge 162
Bibliotek 258
Muséer 94
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 65
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 690
Musikk- og kulturskoler 246
Kommunale kulturbygg 115

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 4.2
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 10.4
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.