3595_0806
3595_0806
kommunefakta
2019-10-23T23:40:00.000Z
no
Skien kommune

Kommunefakta

Skien - 0806 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 54 891 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1434 1359
5-9 år 1628 1542
10-14 år 1678 1550
15-19 år 1720 1595
20-24 år 1691 1521
25-29 år 1681 1634
30-34 år 1673 1695
35-39 år 1627 1582
40-44 år 1729 1755
45-49 år 2047 1978
50-54 år 2025 1985
55-59 år 1701 1763
60-64 år 1716 1765
65-69 år 1508 1599
70-74 år 1428 1622
75-79 år 863 978
80-84 år 521 739
85-89 år 304 501
90-94 år 118 255
95-99 år 27 96
100 år eller eldre 3 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skien
Sverige 221
Litauen 341
Polen 736
Tyskland 248
Eritrea 338
Somalia 849
Filippinene 152
Irak 732
Pakistan 90
Vietnam 205

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skien
Selveier 68.6
Andels- / aksjeeier 16.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skien
Jordbruk, skogbruk og fiske 228
Sekundærnæringer 5357
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8892
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1568
Undervisning 1880
Helse- og sosialtjenester 6502
Personlig tjenesteyting 1065

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skien
Aleneboende 278000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 765000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 389000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skien
Grunnskolenivå 12899
Videregående skolenivå 17623
Universitets- og høgskolenivå, kort 9889
Universitets- og høgskolenivå, lang 2917
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 285

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Aktivitetstilbud barn og unge 190
Bibliotek 289
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 127
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 623
Musikk- og kulturskoler 228
Kommunale kulturbygg 199

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.