3595_0806
3595_0806
kommunefakta
2020-02-29T11:29:00.000Z
no
Skien kommune

Kommunefakta

Skien - 0806 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 54 942 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skien (-2019)
Sverige 221
Litauen 341
Polen 736
Tyskland 248
Eritrea 338
Somalia 849
Filippinene 152
Irak 732
Pakistan 90
Vietnam 205

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skien (-2019)
Selveier 68.6
Andels- / aksjeeier 16.4
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skien (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 212
Sekundærnæringer 5456
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8782
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1579
Undervisning 1925
Helse- og sosialtjenester 6519
Personlig tjenesteyting 1058

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skien (-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 789000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skien (-2019)
Grunnskolenivå 12899
Videregående skolenivå 17623
Universitets- og høgskolenivå, kort 9889
Universitets- og høgskolenivå, lang 2917
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 285

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Aktivitetstilbud barn og unge 190
Bibliotek 289
Muséer 48
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 127
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 623
Kulturskoler 228
Kommunale kulturbygg 199

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skien
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.