3595_0213
3595_0213
kommunefakta
2020-01-24T11:26:00.000Z
no
Ski kommune

Kommunefakta

Ski - 0213 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 31 188 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 914 828
5-9 år 1054 1055
10-14 år 1188 1098
15-19 år 1103 1033
20-24 år 941 773
25-29 år 814 740
30-34 år 882 880
35-39 år 1012 1034
40-44 år 1143 1194
45-49 år 1303 1225
50-54 år 1171 1117
55-59 år 927 907
60-64 år 847 790
65-69 år 654 702
70-74 år 699 722
75-79 år 459 511
80-84 år 235 347
85-89 år 144 210
90-94 år 48 101
95-99 år 12 25
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ski (-2019)
Sverige 426
Litauen 216
Polen 566
Tyskland 151
Eritrea 209
Somalia 296
Filippinene 142
Irak 381
Pakistan 299
Vietnam 161

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ski (-2019)
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ski (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 2028
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7436
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1239
Undervisning 1224
Helse- og sosialtjenester 2783
Personlig tjenesteyting 666

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ski (-2019)
Aleneboende 315000
Par uten barn 704000
Par med barn 0-17 år 912000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 461000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ski (-2019)
Grunnskolenivå 5756
Videregående skolenivå 8777
Universitets- og høgskolenivå, kort 6423
Universitets- og høgskolenivå, lang 2531
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 136

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ski
Aktivitetstilbud barn og unge 132
Bibliotek 373
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 66
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 901
Kulturskoler 294
Kommunale kulturbygg 193

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ski
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 13.3
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.