3595_0231
3595_0231
kommunefakta
2019-02-20T07:20:00.000Z
no
Skedsmo kommune

Kommunefakta

Skedsmo - 0231 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 55 305 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1546 1482
5-9 år 1727 1617
10-14 år 1801 1688
15-19 år 1740 1711
20-24 år 1749 1642
25-29 år 1836 1750
30-34 år 1816 1693
35-39 år 1857 1865
40-44 år 2020 1948
45-49 år 2330 2156
50-54 år 2100 1929
55-59 år 1670 1455
60-64 år 1315 1383
65-69 år 1117 1205
70-74 år 1087 1312
75-79 år 720 859
80-84 år 440 616
85-89 år 265 393
90-94 år 71 194
95-99 år 14 52
100 år eller eldre 2 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Sverige 470
Litauen 468
Polen 1152
Tyskland 211
Eritrea 321
Somalia 151
Filippinene 243
Irak 880
Pakistan 1525
Vietnam 1439

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Selveier 58
Andels- / aksjeeier 25.8
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skedsmo
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 3793
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14083
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2000
Undervisning 1598
Helse- og sosialtjenester 4746
Personlig tjenesteyting 992

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Aleneboende 311000
Par uten barn 665000
Par med barn 0-17 år 860000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 430000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Grunnskolenivå 11985
Videregående skole-nivå 16110
Universitets- og høgskolenivå kort 10022
Universitets- og høgskolenivå lang 3788
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 369

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Aktivitetstilbud barn og unge 244
Bibliotek 208
Muséer 14
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 73
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 744
Musikk- og kulturskoler 213
Kommunale kulturbygg 391

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skedsmo
Sosialsektoren samlet 5
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 12.5
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 28.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.