3595_5029
3595_5029
kommunefakta
2020-01-18T21:19:00.000Z
no
Skaun kommune

Kommunefakta

Skaun - 5029 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 308 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 293 317
5-9 år 347 304
10-14 år 307 305
15-19 år 255 215
20-24 år 212 214
25-29 år 260 266
30-34 år 271 288
35-39 år 310 284
40-44 år 308 269
45-49 år 316 292
50-54 år 267 282
55-59 år 238 200
60-64 år 219 192
65-69 år 206 176
70-74 år 172 155
75-79 år 107 105
80-84 år 65 69
85-89 år 36 53
90-94 år 12 30
95-99 år 5 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skaun
Sverige 27
Litauen 60
Polen 43
Tyskland 34
Eritrea 15
Somalia 3
Filippinene 31
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skaun
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skaun
Jordbruk, skogbruk og fiske 109
Sekundærnæringer 988
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1469
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 215
Undervisning 347
Helse- og sosialtjenester 977
Personlig tjenesteyting 123

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skaun
Aleneboende 299000
Par uten barn 669000
Par med barn 0-17 år 836000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skaun
Grunnskolenivå 1551
Videregående skolenivå 2739
Universitets- og høgskolenivå, kort 1373
Universitets- og høgskolenivå, lang 398
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skaun
Aktivitetstilbud barn og unge 160
Bibliotek 314
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 142
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 297
Kulturskoler 459
Kommunale kulturbygg 6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skaun
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 18.3
Grunnskole 26.7
Helse- og omsorg 22.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.