3595_1913
3595_1913
kommunefakta
2018-11-15T10:04:00.000Z
no
Skånland kommune

Kommunefakta

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 018 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 56
5-9 år 76 89
10-14 år 73 85
15-19 år 99 87
20-24 år 69 66
25-29 år 71 56
30-34 år 77 73
35-39 år 100 87
40-44 år 101 82
45-49 år 101 88
50-54 år 129 77
55-59 år 99 125
60-64 år 113 108
65-69 år 120 112
70-74 år 110 94
75-79 år 76 66
80-84 år 34 43
85-89 år 15 36
90-94 år 10 18
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Skånland
Sverige 8
Litauen 7
Polen 98
Tyskland 21
Eritrea 5
Somalia 13
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skånland
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skånland
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 340
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 130
Helse- og sosialtjenester 359
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Skånland
Aleneboende 266000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skånland
Grunnskolenivå 799
Videregående skole-nivå 1022
Universitets- og høgskolenivå kort 511
Universitets- og høgskolenivå lang 108
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skånland
Aktivitetstilbud barn og unge 14
Bibliotek 279
Muséer 70
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 626
Musikk- og kulturskoler 249
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Skånland
Sosialsektoren samlet 2.9
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 9.6
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 41.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.