3595_1046
3595_1046
kommunefakta
2020-01-25T18:22:00.000Z
no
Sirdal kommune

Kommunefakta

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 826 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 58
5-9 år 88 59
10-14 år 48 58
15-19 år 53 64
20-24 år 49 56
25-29 år 64 50
30-34 år 60 51
35-39 år 50 63
40-44 år 53 53
45-49 år 72 48
50-54 år 67 60
55-59 år 49 57
60-64 år 62 42
65-69 år 53 44
70-74 år 57 53
75-79 år 30 22
80-84 år 22 22
85-89 år 9 20
90-94 år 7 12
95-99 år 3 4
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sirdal (-2019)
Sverige 3
Litauen 5
Polen 52
Tyskland 14
Eritrea 11
Somalia 3
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sirdal (-2019)
Selveier 79.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sirdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 316
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 217
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 197
Personlig tjenesteyting 25

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sirdal (-2019)
Aleneboende 318000
Par uten barn 705000
Par med barn 0-17 år 891000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 464000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sirdal (-2019)
Grunnskolenivå 356
Videregående skolenivå 673
Universitets- og høgskolenivå, kort 308
Universitets- og høgskolenivå, lang 73
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sirdal
Aktivitetstilbud barn og unge 60
Bibliotek 562
Muséer 1414
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 229
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 983
Kulturskoler 1388
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sirdal
Sosialsektoren samlet 2.5
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.7
Administrasjon, kommune 9.6
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 7.2
Grunnskole 14.2
Helse- og omsorg 25.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.