3595_0811
3595_0811
kommunefakta
2020-01-28T20:58:00.000Z
no
Siljan kommune

Kommunefakta

Siljan - 0811 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 341 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 59 44
5-9 år 62 63
10-14 år 100 67
15-19 år 82 68
20-24 år 61 42
25-29 år 62 68
30-34 år 66 62
35-39 år 67 78
40-44 år 78 85
45-49 år 91 81
50-54 år 88 72
55-59 år 80 80
60-64 år 78 87
65-69 år 63 57
70-74 år 71 68
75-79 år 30 36
80-84 år 22 41
85-89 år 18 25
90-94 år 10 9
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Siljan (-2019)
Sverige 4
Litauen 10
Polen 7
Tyskland 10
Eritrea 4
Somalia 14
Filippinene 8
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Siljan (-2019)
Selveier 87.3
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Siljan (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 32
Sekundærnæringer 282
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 382
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 274
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Siljan (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 648000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Siljan (-2019)
Grunnskolenivå 513
Videregående skolenivå 876
Universitets- og høgskolenivå, kort 379
Universitets- og høgskolenivå, lang 69
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Siljan
Aktivitetstilbud barn og unge 56
Bibliotek 429
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 135
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 28
Kulturskoler 243
Kommunale kulturbygg 166

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Siljan
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 10.8
Grunnskole 25.2
Helse- og omsorg 27.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.