3595_0621
3595_0621
kommunefakta
2018-05-27T13:37:00.000Z
no
Sigdal kommune

Kommunefakta

Sigdal - 0621 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 506 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 76 62
5-9 år 86 96
10-14 år 122 100
15-19 år 126 108
20-24 år 80 75
25-29 år 72 76
30-34 år 89 79
35-39 år 100 86
40-44 år 108 117
45-49 år 145 136
50-54 år 132 118
55-59 år 132 123
60-64 år 142 109
65-69 år 130 119
70-74 år 116 103
75-79 år 57 66
80-84 år 40 59
85-89 år 20 32
90-94 år 5 33
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sigdal
Sverige 3
Litauen 51
Polen 75
Tyskland 22
Eritrea 4
Somalia 3
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sigdal
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sigdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 703
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 444
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 65
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 324
Personlig tjenesteyting 50

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sigdal
Aleneboende 264000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 736000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sigdal
Grunnskolenivå 970
Videregående skole-nivå 1364
Universitets- og høgskolenivå kort 393
Universitets- og høgskolenivå lang 97
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sigdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 10.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 37.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sigdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 37.3
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.