3595_0828
3595_0828
kommunefakta
2019-01-23T11:06:00.000Z
no
Seljord kommune

Kommunefakta

Seljord - 0828 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 922 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 68 63
5-9 år 92 87
10-14 år 88 102
15-19 år 91 76
20-24 år 90 68
25-29 år 70 82
30-34 år 85 63
35-39 år 92 83
40-44 år 101 92
45-49 år 91 93
50-54 år 96 103
55-59 år 106 96
60-64 år 108 92
65-69 år 104 123
70-74 år 92 86
75-79 år 47 66
80-84 år 46 43
85-89 år 11 27
90-94 år 7 19
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Seljord
Sverige 6
Litauen 13
Polen 54
Tyskland 23
Eritrea 22
Somalia 28
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Seljord
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Seljord
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 322
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 506
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 116
Helse- og sosialtjenester 296
Personlig tjenesteyting 41

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Seljord
Aleneboende 267000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Seljord
Grunnskolenivå 635
Videregående skole-nivå 1084
Universitets- og høgskolenivå kort 490
Universitets- og høgskolenivå lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Seljord
Aktivitetstilbud barn og unge 109
Bibliotek 568
Muséer 38
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 303
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 464
Musikk- og kulturskoler 1171
Kommunale kulturbygg 12

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Seljord
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.6
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 4.2
Barnehage 9.4
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.