3595_0828
3595_0828
kommunefakta
2020-01-28T20:31:00.000Z
no
Seljord kommune

Kommunefakta

Seljord - 0828 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 891 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 63 55
5-9 år 96 98
10-14 år 83 96
15-19 år 93 80
20-24 år 75 64
25-29 år 67 81
30-34 år 83 71
35-39 år 95 70
40-44 år 94 93
45-49 år 94 98
50-54 år 94 97
55-59 år 98 91
60-64 år 110 103
65-69 år 114 106
70-74 år 97 97
75-79 år 48 65
80-84 år 40 44
85-89 år 19 29
90-94 år 8 16
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Seljord (-2019)
Sverige 8
Litauen 10
Polen 55
Tyskland 24
Eritrea 23
Somalia 19
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Seljord (-2019)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Seljord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 69
Sekundærnæringer 320
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 488
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 114
Helse- og sosialtjenester 299
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Seljord (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Seljord (-2019)
Grunnskolenivå 618
Videregående skolenivå 1078
Universitets- og høgskolenivå, kort 486
Universitets- og høgskolenivå, lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Seljord
Aktivitetstilbud barn og unge 116
Bibliotek 832
Muséer 39
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 40
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 376
Kulturskoler 1244
Kommunale kulturbygg 16

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Seljord
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.6
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.1
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 31.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.