3595_1441
3595_1441
kommunefakta
2019-02-23T23:13:00.000Z
no
Selje kommune

Kommunefakta

Selje - 1441 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 747 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 72 64
5-9 år 70 66
10-14 år 65 81
15-19 år 89 98
20-24 år 91 98
25-29 år 75 46
30-34 år 53 72
35-39 år 76 70
40-44 år 83 66
45-49 år 85 88
50-54 år 97 80
55-59 år 99 92
60-64 år 117 113
65-69 år 110 86
70-74 år 86 71
75-79 år 48 55
80-84 år 35 52
85-89 år 19 40
90-94 år 4 19
95-99 år 4 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selje
Sverige 14
Litauen 39
Polen 13
Tyskland 31
Eritrea 0
Somalia 5
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selje
Selveier 87.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selje
Jordbruk, skogbruk og fiske 135
Sekundærnæringer 423
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 345
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 96
Helse- og sosialtjenester 281
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Selje
Aleneboende 262000
Par uten barn 567000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 456000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selje
Grunnskolenivå 762
Videregående skole-nivå 1014
Universitets- og høgskolenivå kort 386
Universitets- og høgskolenivå lang 66
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selje
Aktivitetstilbud barn og unge 4
Bibliotek 121
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 18
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 82
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selje
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 0.5
Barnehage 7.5
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 39.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.