På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_5032
3595_5032
kommunefakta
2020-03-30T03:02:00.000Z
no
Selbu kommune

Kommunefakta

Selbu - 5032 (Trøndelag - Trööndelage)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 062 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 108
5-9 år 102 93
10-14 år 123 132
15-19 år 132 123
20-24 år 114 98
25-29 år 112 96
30-34 år 118 106
35-39 år 115 111
40-44 år 123 106
45-49 år 148 132
50-54 år 142 129
55-59 år 155 141
60-64 år 142 136
65-69 år 127 114
70-74 år 117 128
75-79 år 88 81
80-84 år 69 72
85-89 år 30 44
90-94 år 14 24
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selbu
Sverige 15
Litauen 12
Polen 66
Tyskland 22
Eritrea 30
Somalia 0
Filippinene 11
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selbu
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selbu
Jordbruk, skogbruk og fiske 131
Sekundærnæringer 673
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 544
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 179
Helse- og sosialtjenester 381
Personlig tjenesteyting 51

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Selbu
Aleneboende 293000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 785000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selbu
Grunnskolenivå 897
Videregående skolenivå 1634
Universitets- og høgskolenivå, kort 616
Universitets- og høgskolenivå, lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Aktivitetstilbud barn og unge 92
Bibliotek 355
Muséer 49
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 209
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 480
Kulturskoler 703
Kommunale kulturbygg 56

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 1.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.3
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.