3595_5032
3595_5032
kommunefakta
2020-01-25T18:05:00.000Z
no
Selbu kommune

Kommunefakta

Selbu - 5032 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 057 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 96 106
5-9 år 116 94
10-14 år 123 137
15-19 år 133 116
20-24 år 134 108
25-29 år 107 103
30-34 år 123 99
35-39 år 111 115
40-44 år 134 105
45-49 år 145 139
50-54 år 150 121
55-59 år 142 143
60-64 år 147 138
65-69 år 125 111
70-74 år 114 122
75-79 år 87 81
80-84 år 58 70
85-89 år 33 42
90-94 år 15 28
95-99 år 5 11
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Selbu
Sverige 11
Litauen 13
Polen 67
Tyskland 21
Eritrea 37
Somalia 0
Filippinene 9
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Selbu
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Selbu
Jordbruk, skogbruk og fiske 135
Sekundærnæringer 661
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 95
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 397
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Selbu
Aleneboende 293000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 785000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 434000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Selbu
Grunnskolenivå 897
Videregående skolenivå 1634
Universitets- og høgskolenivå, kort 616
Universitets- og høgskolenivå, lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Aktivitetstilbud barn og unge 54
Bibliotek 359
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 236
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 480
Kulturskoler 699
Kommunale kulturbygg 78

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Selbu
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 10.4
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 35.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.