3595_0517
3595_0517
kommunefakta
2018-12-11T13:18:00.000Z
no
Sel kommune

Kommunefakta

Sel - 0517 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 832 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 140
5-9 år 164 142
10-14 år 155 154
15-19 år 203 189
20-24 år 196 160
25-29 år 175 117
30-34 år 114 143
35-39 år 153 128
40-44 år 186 189
45-49 år 233 201
50-54 år 208 197
55-59 år 205 217
60-64 år 213 207
65-69 år 205 200
70-74 år 171 162
75-79 år 114 138
80-84 år 74 101
85-89 år 53 83
90-94 år 19 38
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sel
Sverige 5
Litauen 31
Polen 38
Tyskland 10
Eritrea 41
Somalia 44
Filippinene 4
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sel
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sel
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 634
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 918
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 135
Undervisning 254
Helse- og sosialtjenester 598
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sel
Aleneboende 250000
Par uten barn 531000
Par med barn 0-17 år 706000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sel
Grunnskolenivå 1576
Videregående skole-nivå 2278
Universitets- og høgskolenivå kort 786
Universitets- og høgskolenivå lang 159
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Aktivitetstilbud barn og unge 21
Bibliotek 445
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 428
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 518
Musikk- og kulturskoler 232
Kommunale kulturbygg 498

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6.8
Grunnskole 15.5
Helse- og omsorg 31.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.