På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3437
3595_3437
kommunefakta
2020-03-30T03:45:00.000Z
no
Sel kommune

Kommunefakta

Sel - 3437 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 739 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 141
5-9 år 137 135
10-14 år 175 142
15-19 år 171 178
20-24 år 186 151
25-29 år 179 150
30-34 år 114 124
35-39 år 152 141
40-44 år 166 137
45-49 år 202 196
50-54 år 218 185
55-59 år 203 205
60-64 år 222 211
65-69 år 200 210
70-74 år 174 183
75-79 år 137 132
80-84 år 73 104
85-89 år 47 83
90-94 år 17 34
95-99 år 5 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sel
Sverige 6
Litauen 25
Polen 42
Tyskland 10
Eritrea 39
Somalia 40
Filippinene 4
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sel
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sel (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 643
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 913
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 574
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sel
Aleneboende 270000
Par uten barn 560000
Par med barn 0-17 år 747000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sel
Grunnskolenivå 1533
Videregående skolenivå 2270
Universitets- og høgskolenivå, kort 808
Universitets- og høgskolenivå, lang 167
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Aktivitetstilbud barn og unge 64
Bibliotek 406
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 497
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 461
Kulturskoler 308
Kommunale kulturbygg 336

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sel
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 7.5
Grunnskole 15
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.