3595_0822
3595_0822
kommunefakta
2018-12-17T11:43:00.000Z
no
Sauherad kommune

Kommunefakta

Sauherad - 0822 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 289 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 108 104
5-9 år 133 117
10-14 år 125 126
15-19 år 138 128
20-24 år 140 115
25-29 år 148 122
30-34 år 105 131
35-39 år 125 109
40-44 år 127 128
45-49 år 148 151
50-54 år 179 172
55-59 år 146 139
60-64 år 158 144
65-69 år 137 132
70-74 år 125 123
75-79 år 75 78
80-84 år 51 62
85-89 år 24 40
90-94 år 15 22
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sauherad
Sverige 17
Litauen 44
Polen 29
Tyskland 18
Eritrea 42
Somalia 20
Filippinene 6
Irak 22
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauherad
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 112
Sekundærnæringer 523
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 575
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 214
Helse- og sosialtjenester 438
Personlig tjenesteyting 62

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sauherad
Aleneboende 253000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 712000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauherad
Grunnskolenivå 1023
Videregående skole-nivå 1524
Universitets- og høgskolenivå kort 731
Universitets- og høgskolenivå lang 203
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauherad
Aktivitetstilbud barn og unge -49
Bibliotek 164
Muséer 114
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 77
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 116
Musikk- og kulturskoler 540
Kommunale kulturbygg 51

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauherad
Sosialsektoren samlet 9.1
Barnevern 5.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 8
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 30.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.