3595_0822
3595_0822
kommunefakta
2019-10-24T04:27:00.000Z
no
Sauherad kommune

Kommunefakta

Sauherad - 0822 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 301 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 107 103
5-9 år 113 104
10-14 år 124 139
15-19 år 137 117
20-24 år 153 100
25-29 år 129 101
30-34 år 102 122
35-39 år 125 116
40-44 år 124 122
45-49 år 146 143
50-54 år 172 173
55-59 år 159 144
60-64 år 160 144
65-69 år 133 131
70-74 år 127 124
75-79 år 82 89
80-84 år 56 57
85-89 år 27 44
90-94 år 12 23
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sauherad
Sverige 15
Litauen 37
Polen 32
Tyskland 23
Eritrea 38
Somalia 7
Filippinene 6
Irak 22
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sauherad
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 1
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sauherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 553
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 95
Undervisning 227
Helse- og sosialtjenester 428
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sauherad
Aleneboende 261000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sauherad
Grunnskolenivå 1000
Videregående skolenivå 1491
Universitets- og høgskolenivå, kort 742
Universitets- og høgskolenivå, lang 214
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauherad
Aktivitetstilbud barn og unge 162
Bibliotek 165
Muséer 120
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 73
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 110
Musikk- og kulturskoler 601
Kommunale kulturbygg 56

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sauherad
Sosialsektoren samlet 8.4
Barnevern 6.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 8.6
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 31.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.