3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2018-05-27T09:58:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 55 562 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1564 1415
5-9 år 1748 1622
10-14 år 1676 1642
15-19 år 1835 1716
20-24 år 1732 1543
25-29 år 1713 1718
30-34 år 1645 1669
35-39 år 1753 1723
40-44 år 1906 1854
45-49 år 2150 2017
50-54 år 1978 1837
55-59 år 1789 1739
60-64 år 1619 1649
65-69 år 1445 1526
70-74 år 1467 1545
75-79 år 794 984
80-84 år 514 732
85-89 år 309 531
90-94 år 116 251
95-99 år 13 58
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Sverige 468
Litauen 222
Polen 1471
Tyskland 143
Eritrea 80
Somalia 566
Filippinene 228
Irak 1189
Pakistan 147
Vietnam 291

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Selveier 68.1
Andels- / aksjeeier 16.3
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Jordbruk, skogbruk og fiske 265
Sekundærnæringer 5859
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8794
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1355
Undervisning 1749
Helse- og sosialtjenester 5535
Personlig tjenesteyting 870

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Aleneboende 262000
Par uten barn 567000
Par med barn 0-17 år 722000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Grunnskolenivå 15006
Videregående skole-nivå 18024
Universitets- og høgskolenivå kort 8670
Universitets- og høgskolenivå lang 1770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 298

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.