3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2020-01-22T09:03:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 56 559 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1531 1399
5-9 år 1763 1610
10-14 år 1713 1634
15-19 år 1844 1720
20-24 år 1681 1574
25-29 år 1736 1687
30-34 år 1707 1700
35-39 år 1800 1733
40-44 år 1873 1841
45-49 år 2101 2050
50-54 år 2078 1856
55-59 år 1787 1760
60-64 år 1662 1645
65-69 år 1447 1529
70-74 år 1505 1605
75-79 år 835 1024
80-84 år 541 770
85-89 år 299 496
90-94 år 117 261
95-99 år 17 61
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg (1992-2019)
Sverige 463
Litauen 228
Polen 1509
Tyskland 142
Eritrea 96
Somalia 605
Filippinene 234
Irak 1231
Pakistan 173
Vietnam 293

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sarpsborg (1992-2019)
Selveier 67.4
Andels- / aksjeeier 16.2
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sarpsborg (1992-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 261
Sekundærnæringer 6041
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8946
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1325
Undervisning 1815
Helse- og sosialtjenester 5695
Personlig tjenesteyting 935

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sarpsborg (1992-2019)
Aleneboende 275000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg (1992-2019)
Grunnskolenivå 14846
Videregående skolenivå 18286
Universitets- og høgskolenivå, kort 9185
Universitets- og høgskolenivå, lang 1944
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 281

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Aktivitetstilbud barn og unge 144
Bibliotek 226
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 430
Kulturskoler 125
Kommunale kulturbygg 252

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 10.9
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 35.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.