3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2019-02-24T02:23:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 55 997 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1531 1399
5-9 år 1763 1610
10-14 år 1713 1634
15-19 år 1844 1720
20-24 år 1681 1574
25-29 år 1736 1687
30-34 år 1707 1700
35-39 år 1800 1733
40-44 år 1873 1841
45-49 år 2101 2050
50-54 år 2078 1856
55-59 år 1787 1760
60-64 år 1662 1645
65-69 år 1447 1529
70-74 år 1505 1605
75-79 år 835 1024
80-84 år 541 770
85-89 år 299 496
90-94 år 117 261
95-99 år 17 61
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Sverige 468
Litauen 222
Polen 1471
Tyskland 143
Eritrea 80
Somalia 566
Filippinene 228
Irak 1189
Pakistan 147
Vietnam 291

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Selveier 67.6
Andels- / aksjeeier 16.4
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Jordbruk, skogbruk og fiske 265
Sekundærnæringer 5859
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8794
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1355
Undervisning 1749
Helse- og sosialtjenester 5535
Personlig tjenesteyting 870

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Aleneboende 267000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 748000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Grunnskolenivå 14918
Videregående skole-nivå 18069
Universitets- og høgskolenivå kort 8923
Universitets- og høgskolenivå lang 1880
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 292

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Aktivitetstilbud barn og unge 179
Bibliotek 213
Muséer 36
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 41
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 472
Musikk- og kulturskoler 117
Kommunale kulturbygg 254

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 5
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 11
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.