3595_1102
3595_1102
kommunefakta
2017-10-23T11:39:00.000Z
no
Sandnes kommune

Kommunefakta

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

76 076 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2881 2633
5-9 år 2857 2625
10-14 år 2487 2462
15-19 år 2568 2371
20-24 år 2450 2286
25-29 år 2889 2715
30-34 år 3156 3073
35-39 år 3067 2724
40-44 år 2930 2544
45-49 år 2703 2565
50-54 år 2464 2235
55-59 år 2138 2009
60-64 år 1866 1803
65-69 år 1500 1436
70-74 år 1150 1252
75-79 år 696 790
80-84 år 437 650
85-89 år 281 400
90-94 år 87 219
95-99 år 19 65
100 år eller eldre 4 10

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 252 1085 2924 453 248 171 349 489 433 839
2017 245 1093 2942 448 286 171 369 496 441 849

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  1 124 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  418 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  7 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  329 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Sandnes
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Sandnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 438
Sekundærnæringer 10127
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14492
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1469
Undervisning 2681
Helse- og sosialtjenester 6946
Personlig tjenesteyting 1363

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 190000 414000 542000 289000
2006 202000 438000 572000 307000
2007 220000 477000 630000 322000
2008 240000 518000 681000 354000
2009 245000 520000 688000 359000
2010 249000 539000 704000 368000
2011 259000 573000 734000 380000
2012 271000 608000 769000 395000
2013 287000 636000 799000 416000
2014 298000 662000 826000 423000
2015 302000 667000 834000 415000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Sandnes
Grunnskolenivå 15141
Videregående skole-nivå 22164
Universitets- og høgskolenivå kort 13469
Universitets- og høgskolenivå lang 5867
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 386

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 004 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Sandnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 971 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 12.2 24.5 25.4 3 3.2 6.2 4.9
2008 4.1 13.5 23.4 26.5 3.2 2.6 5.7 5.2
2009 4.2 14.1 22.6 25.5 3.8 2.5 5.7 4.4
2010 4.1 14.6 22.7 24.9 4.1 2.3 5.4 4.6
2011 4.9 16.3 22.7 25.8 4.1 2.8 4.7 4.4
2012 5.1 16.4 22.5 27.8 4 2.8 4.7 4.4
2013 5 16 22.1 27.1 4.1 2.5 4.6 4.2
2014 4.6 16.5 22 27.5 4.4 2.5 5.5 4.2
2015 4.9 16.1 22.1 26.4 4.8 2.4 5.7 4
2016 4.6 15.7 21.7 26.8 5.3 2.4 6.3 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 333 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.