3595_1102
3595_1102
kommunefakta
2018-05-24T13:50:00.000Z
no
Sandnes kommune

Kommunefakta

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 76 546 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2831 2656
5-9 år 2906 2674
10-14 år 2560 2504
15-19 år 2552 2380
20-24 år 2424 2253
25-29 år 2779 2686
30-34 år 3146 3072
35-39 år 3134 2825
40-44 år 2904 2555
45-49 år 2704 2568
50-54 år 2528 2340
55-59 år 2198 2060
60-64 år 1922 1841
65-69 år 1550 1465
70-74 år 1194 1333
75-79 år 769 844
80-84 år 427 621
85-89 år 298 420
90-94 år 92 218
95-99 år 21 62
100 år eller eldre 3 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sandnes
Sverige 241
Litauen 1125
Polen 3050
Tyskland 441
Eritrea 324
Somalia 174
Filippinene 403
Irak 493
Pakistan 429
Vietnam 856

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandnes
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 465
Sekundærnæringer 10106
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14672
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1577
Undervisning 2802
Helse- og sosialtjenester 7012
Personlig tjenesteyting 1436

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sandnes
Aleneboende 299000
Par uten barn 666000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandnes
Grunnskolenivå 15141
Videregående skole-nivå 22164
Universitets- og høgskolenivå kort 13469
Universitets- og høgskolenivå lang 5867
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 386

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandnes
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.7
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 26.8
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.