3595_1102
3595_1102
kommunefakta
2020-01-26T21:40:00.000Z
no
Sandnes kommune

Kommunefakta

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 78 256 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2817 2589
5-9 år 2904 2719
10-14 år 2654 2531
15-19 år 2537 2441
20-24 år 2419 2276
25-29 år 2712 2567
30-34 år 3090 3103
35-39 år 3181 2906
40-44 år 2969 2590
45-49 år 2761 2581
50-54 år 2569 2427
55-59 år 2258 2118
60-64 år 1964 1871
65-69 år 1607 1511
70-74 år 1234 1392
75-79 år 834 905
80-84 år 466 627
85-89 år 286 416
90-94 år 103 230
95-99 år 19 53
100 år eller eldre 3 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sandnes (-2019)
Sverige 239
Litauen 1164
Polen 3128
Tyskland 413
Eritrea 352
Somalia 209
Filippinene 411
Irak 499
Pakistan 435
Vietnam 845

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandnes (-2019)
Selveier 79.2
Andels- / aksjeeier 7.1
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandnes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 447
Sekundærnæringer 10494
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15109
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1628
Undervisning 2903
Helse- og sosialtjenester 7225
Personlig tjenesteyting 1504

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sandnes (-2019)
Aleneboende 310000
Par uten barn 693000
Par med barn 0-17 år 859000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandnes (-2019)
Grunnskolenivå 15134
Videregående skolenivå 22462
Universitets- og høgskolenivå, kort 14036
Universitets- og høgskolenivå, lang 6224
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 426

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandnes
Aktivitetstilbud barn og unge 167
Bibliotek 218
Muséer 82
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 102
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 710
Kulturskoler 363
Kommunale kulturbygg 274

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandnes
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.9
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 14.6
Grunnskole 21
Helse- og omsorg 26.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.