3595_0710
3595_0710
kommunefakta
2020-01-28T21:08:00.000Z
no
Sandefjord kommune

Kommunefakta

Sandefjord - 0710 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 63 613 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1706 1553
5-9 år 1908 1780
10-14 år 2025 1848
15-19 år 2109 1933
20-24 år 2134 1810
25-29 år 1865 1750
30-34 år 1900 1973
35-39 år 1963 1870
40-44 år 2121 2096
45-49 år 2286 2321
50-54 år 2364 2234
55-59 år 2035 2065
60-64 år 1828 1936
65-69 år 1758 1764
70-74 år 1646 1723
75-79 år 945 1112
80-84 år 618 866
85-89 år 347 550
90-94 år 121 274
95-99 år 20 101
100 år eller eldre 4 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sandefjord (2017-2019)
Sverige 427
Litauen 1261
Polen 1241
Tyskland 485
Eritrea 187
Somalia 319
Filippinene 213
Irak 799
Pakistan 62
Vietnam 503

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandefjord (2017-2019)
Selveier 71.9
Andels- / aksjeeier 11.1
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandefjord (2017-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 463
Sekundærnæringer 6301
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 12349
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1385
Undervisning 2197
Helse- og sosialtjenester 6029
Personlig tjenesteyting 1122

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sandefjord (2017-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 800000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandefjord (2017-2019)
Grunnskolenivå 14553
Videregående skolenivå 20501
Universitets- og høgskolenivå, kort 11408
Universitets- og høgskolenivå, lang 3244
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 421

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Aktivitetstilbud barn og unge 114
Bibliotek 269
Muséer 83
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 156
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 377
Kulturskoler 165
Kommunale kulturbygg 315

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sandefjord
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.1
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 34.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.