3595_0713
3595_0713
kommunefakta
2018-11-18T18:03:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 0713 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 805 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 290 306
5-9 år 323 287
10-14 år 338 303
15-19 år 308 289
20-24 år 304 255
25-29 år 279 291
30-34 år 313 290
35-39 år 285 284
40-44 år 350 366
45-49 år 394 335
50-54 år 323 303
55-59 år 306 311
60-64 år 295 308
65-69 år 275 276
70-74 år 233 231
75-79 år 132 157
80-84 år 84 106
85-89 år 46 73
90-94 år 19 43
95-99 år 1 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Sverige 49
Litauen 150
Polen 312
Tyskland 54
Eritrea 45
Somalia 35
Filippinene 28
Irak 27
Pakistan 6
Vietnam 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Selveier 79.8
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Jordbruk, skogbruk og fiske 128
Sekundærnæringer 1115
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1792
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 236
Undervisning 319
Helse- og sosialtjenester 954
Personlig tjenesteyting 167

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Aleneboende 284000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold)
Grunnskolenivå 2129
Videregående skole-nivå 3312
Universitets- og høgskolenivå kort 1602
Universitets- og høgskolenivå lang 403
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Aktivitetstilbud barn og unge 167
Bibliotek 318
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 121
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 246
Musikk- og kulturskoler 259
Kommunale kulturbygg 172

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.9
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 12
Grunnskole 21.6
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.