3595_0713
3595_0713
kommunefakta
2020-01-25T17:59:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 0713 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 972 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 301 307
5-9 år 309 295
10-14 år 338 316
15-19 år 304 286
20-24 år 303 244
25-29 år 292 295
30-34 år 322 320
35-39 år 300 283
40-44 år 335 335
45-49 år 387 350
50-54 år 367 330
55-59 år 302 320
60-64 år 301 312
65-69 år 280 280
70-74 år 245 235
75-79 år 141 160
80-84 år 86 121
85-89 år 48 80
90-94 år 23 36
95-99 år 1 12
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold) (-2019)
Sverige 50
Litauen 168
Polen 315
Tyskland 54
Eritrea 45
Somalia 39
Filippinene 31
Irak 27
Pakistan 6
Vietnam 18

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold) (-2019)
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 1175
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1881
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 260
Undervisning 330
Helse- og sosialtjenester 1003
Personlig tjenesteyting 171

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold) (-2019)
Aleneboende 299000
Par uten barn 648000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sande (Vestfold) (-2019)
Grunnskolenivå 2137
Videregående skolenivå 3335
Universitets- og høgskolenivå, kort 1681
Universitets- og høgskolenivå, lang 427
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Aktivitetstilbud barn og unge 151
Bibliotek 328
Muséer 27
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 127
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 266
Kulturskoler 281
Kommunale kulturbygg 162

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 13.2
Grunnskole 22
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.