3595_1514
3595_1514
kommunefakta
2019-01-23T23:46:00.000Z
no
Sande kommune

Kommunefakta

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 502 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 57
5-9 år 64 62
10-14 år 79 66
15-19 år 104 70
20-24 år 62 53
25-29 år 41 78
30-34 år 70 49
35-39 år 83 57
40-44 år 85 76
45-49 år 129 91
50-54 år 102 87
55-59 år 80 81
60-64 år 88 82
65-69 år 90 67
70-74 år 75 68
75-79 år 35 51
80-84 år 40 53
85-89 år 21 37
90-94 år 5 20
95-99 år 0 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Sverige 7
Litauen 72
Polen 147
Tyskland 13
Eritrea 17
Somalia 0
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 462
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 308
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 260
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Aleneboende 268000
Par uten barn 619000
Par med barn 0-17 år 850000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sande (Møre og Romsdal)
Grunnskolenivå 701
Videregående skole-nivå 891
Universitets- og høgskolenivå kort 349
Universitets- og høgskolenivå lang 79
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Aktivitetstilbud barn og unge 78
Bibliotek 337
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 358
Musikk- og kulturskoler 462
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sande
Sosialsektoren samlet 1.8
Barnevern 1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 7.4
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 41.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.