På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4623
3595_4623
kommunefakta
2020-03-30T03:49:00.000Z
no
Samnanger kommune

Kommunefakta

Samnanger - 4623 (Vestland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 485 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 83 48
5-9 år 76 68
10-14 år 75 76
15-19 år 72 56
20-24 år 84 60
25-29 år 66 59
30-34 år 67 71
35-39 år 81 67
40-44 år 85 80
45-49 år 80 60
50-54 år 84 73
55-59 år 104 92
60-64 år 91 71
65-69 år 79 94
70-74 år 83 71
75-79 år 54 46
80-84 år 13 23
85-89 år 20 36
90-94 år 8 20
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Samnanger
Sverige 4
Litauen 21
Polen 55
Tyskland 8
Eritrea 8
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Samnanger
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Samnanger (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 384
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 347
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 61
Undervisning 90
Helse- og sosialtjenester 261
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Samnanger
Aleneboende 287000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 838000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Samnanger
Grunnskolenivå 530
Videregående skolenivå 946
Universitets- og høgskolenivå, kort 391
Universitets- og høgskolenivå, lang 82
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Aktivitetstilbud barn og unge 37
Bibliotek 317
Muséer 5
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 42
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 670
Kulturskoler 492
Kommunale kulturbygg 248

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Samnanger
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.8
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 11.3
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 32.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.