3595_1840
3595_1840
kommunefakta
2018-05-22T10:08:00.000Z
no
Saltdal kommune

Kommunefakta

Saltdal - 1840 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 676 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 126 122
5-9 år 139 132
10-14 år 141 119
15-19 år 143 119
20-24 år 135 120
25-29 år 117 126
30-34 år 123 123
35-39 år 143 105
40-44 år 128 125
45-49 år 161 154
50-54 år 185 165
55-59 år 151 145
60-64 år 166 188
65-69 år 180 165
70-74 år 161 141
75-79 år 87 98
80-84 år 57 69
85-89 år 39 44
90-94 år 11 24
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Sverige 44
Litauen 11
Polen 28
Tyskland 12
Eritrea 24
Somalia 47
Filippinene 11
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Saltdal
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Saltdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 609
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 516
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 193
Helse- og sosialtjenester 679
Personlig tjenesteyting 58

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Saltdal
Aleneboende 264000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 749000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Grunnskolenivå 1188
Videregående skole-nivå 1705
Universitets- og høgskolenivå kort 737
Universitets- og høgskolenivå lang 136
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Saltdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Saltdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 42.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.5

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.