3595_1840
3595_1840
kommunefakta
2019-01-24T12:31:00.000Z
no
Saltdal kommune

Kommunefakta

Saltdal - 1840 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 639 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 126 122
5-9 år 139 132
10-14 år 141 119
15-19 år 143 119
20-24 år 135 120
25-29 år 117 126
30-34 år 123 123
35-39 år 143 105
40-44 år 128 125
45-49 år 161 154
50-54 år 185 165
55-59 år 151 145
60-64 år 166 188
65-69 år 180 165
70-74 år 161 141
75-79 år 87 98
80-84 år 57 69
85-89 år 39 44
90-94 år 11 24
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Sverige 44
Litauen 11
Polen 28
Tyskland 12
Eritrea 24
Somalia 47
Filippinene 11
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Saltdal
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Saltdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 609
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 516
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 116
Undervisning 193
Helse- og sosialtjenester 679
Personlig tjenesteyting 58

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Saltdal
Aleneboende 279000
Par uten barn 601000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Saltdal
Grunnskolenivå 1165
Videregående skole-nivå 1699
Universitets- og høgskolenivå kort 755
Universitets- og høgskolenivå lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 27

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Saltdal
Aktivitetstilbud barn og unge 301
Bibliotek 341
Muséer 69
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 90
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 567
Musikk- og kulturskoler 391
Kommunale kulturbygg 156

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Saltdal
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 8.4
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 7.9
Grunnskole 14
Helse- og omsorg 41.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.