3595_1923
3595_1923
kommunefakta
2019-01-24T08:13:00.000Z
no
Salangen kommune

Kommunefakta

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 197 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 42 46
5-9 år 61 55
10-14 år 54 59
15-19 år 125 76
20-24 år 110 77
25-29 år 57 51
30-34 år 50 34
35-39 år 52 45
40-44 år 63 71
45-49 år 86 80
50-54 år 81 69
55-59 år 84 69
60-64 år 69 71
65-69 år 72 75
70-74 år 77 73
75-79 år 53 44
80-84 år 23 30
85-89 år 13 14
90-94 år 7 5
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Salangen
Sverige 3
Litauen 21
Polen 22
Tyskland 4
Eritrea 29
Somalia 12
Filippinene 5
Irak 5
Pakistan 4
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Salangen
Selveier 80.4
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 18.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Salangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 180
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 234
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 98
Undervisning 124
Helse- og sosialtjenester 313
Personlig tjenesteyting 23

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Salangen
Aleneboende 278000
Par uten barn 604000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Salangen
Grunnskolenivå 580
Videregående skole-nivå 780
Universitets- og høgskolenivå kort 372
Universitets- og høgskolenivå lang 97
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 303
Muséer 128
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 531
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1055
Musikk- og kulturskoler 287
Kommunale kulturbygg 726

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 10
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.3
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 5.8
Grunnskole 15.3
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.