3595_1923
3595_1923
kommunefakta
2019-11-17T00:30:00.000Z
no
Salangen kommune

Kommunefakta

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 185 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 38
5-9 år 44 56
10-14 år 62 53
15-19 år 111 88
20-24 år 101 65
25-29 år 60 59
30-34 år 42 29
35-39 år 53 50
40-44 år 54 66
45-49 år 88 79
50-54 år 83 71
55-59 år 82 72
60-64 år 69 67
65-69 år 69 70
70-74 år 74 84
75-79 år 59 41
80-84 år 24 29
85-89 år 15 19
90-94 år 8 6
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Salangen
Sverige 3
Litauen 23
Polen 22
Tyskland 3
Eritrea 19
Somalia 3
Filippinene 5
Irak 7
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Salangen
Selveier 79.6
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Salangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 66
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 241
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 83
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 307
Personlig tjenesteyting 22

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Salangen
Aleneboende 278000
Par uten barn 604000
Par med barn 0-17 år 771000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Salangen
Grunnskolenivå 577
Videregående skolenivå 758
Universitets- og høgskolenivå, kort 382
Universitets- og høgskolenivå, lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Aktivitetstilbud barn og unge 2
Bibliotek 297
Muséer 132
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 508
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1299
Kulturskoler 236
Kommunale kulturbygg 803

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Salangen
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 8.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 6
Grunnskole 15
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.