3595_0136
3595_0136
kommunefakta
2020-02-29T11:53:00.000Z
no
Rygge kommune

Kommunefakta

Rygge - 0136 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 231 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rygge (-2019)
Sverige 125
Litauen 110
Polen 470
Tyskland 48
Eritrea 25
Somalia 72
Filippinene 43
Irak 69
Pakistan 144
Vietnam 266

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rygge (-2019)
Selveier 70.4
Andels- / aksjeeier 18.8
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rygge (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 119
Sekundærnæringer 1245
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3165
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 715
Undervisning 565
Helse- og sosialtjenester 1640
Personlig tjenesteyting 296

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rygge (-2019)
Aleneboende 293000
Par uten barn 650000
Par med barn 0-17 år 822000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 416000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rygge (-2019)
Grunnskolenivå 3895
Videregående skolenivå 5240
Universitets- og høgskolenivå, kort 2893
Universitets- og høgskolenivå, lang 840
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 82

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rygge
Aktivitetstilbud barn og unge 28
Bibliotek 227
Muséer 6
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 43
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 348
Kulturskoler 134
Kommunale kulturbygg 32

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rygge
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 1.4
Barnehage 10.2
Grunnskole 22.1
Helse- og omsorg 36.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.