3595_0136
3595_0136
kommunefakta
2018-05-24T14:05:00.000Z
no
Rygge kommune

Kommunefakta

Rygge - 0136 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 100 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 419 363
5-9 år 462 456
10-14 år 497 474
15-19 år 605 511
20-24 år 488 440
25-29 år 426 403
30-34 år 426 433
35-39 år 459 465
40-44 år 594 541
45-49 år 631 680
50-54 år 617 632
55-59 år 557 495
60-64 år 472 513
65-69 år 454 456
70-74 år 408 439
75-79 år 226 290
80-84 år 179 230
85-89 år 102 123
90-94 år 25 73
95-99 år 5 14
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rygge
Sverige 123
Litauen 103
Polen 477
Tyskland 52
Eritrea 22
Somalia 66
Filippinene 47
Irak 63
Pakistan 133
Vietnam 291

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rygge
Selveier 69.7
Andels- / aksjeeier 19.3
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rygge
Jordbruk, skogbruk og fiske 123
Sekundærnæringer 1192
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3078
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 695
Undervisning 564
Helse- og sosialtjenester 1604
Personlig tjenesteyting 295

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rygge
Aleneboende 276000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 794000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rygge
Grunnskolenivå 3872
Videregående skole-nivå 5167
Universitets- og høgskolenivå kort 2632
Universitets- og høgskolenivå lang 770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 78

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rygge
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rygge
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 36.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.