3595_5025
3595_5025
kommunefakta
2019-01-24T08:12:00.000Z
no
Røros kommune

Kommunefakta

Røros - 5025 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 597 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 125
5-9 år 148 133
10-14 år 143 144
15-19 år 172 164
20-24 år 178 183
25-29 år 162 151
30-34 år 151 147
35-39 år 154 148
40-44 år 145 170
45-49 år 203 188
50-54 år 172 183
55-59 år 199 227
60-64 år 198 209
65-69 år 214 210
70-74 år 186 184
75-79 år 110 106
80-84 år 71 93
85-89 år 44 71
90-94 år 15 30
95-99 år 5 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røros
Sverige 61
Litauen 58
Polen 20
Tyskland 20
Eritrea 27
Somalia 8
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røros
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røros (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 804
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 929
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 163
Undervisning 219
Helse- og sosialtjenester 579
Personlig tjenesteyting 113

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Røros
Aleneboende 287000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røros
Grunnskolenivå 1103
Videregående skole-nivå 2238
Universitets- og høgskolenivå kort 1038
Universitets- og høgskolenivå lang 286
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røros
Aktivitetstilbud barn og unge 197
Bibliotek 297
Muséer 153
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 726
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 16
Musikk- og kulturskoler 640
Kommunale kulturbygg 320

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røros
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.7
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 7.5
Grunnskole 16.2
Helse- og omsorg 33.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.