3595_5025
3595_5025
kommunefakta
2020-02-24T13:44:00.000Z
no
Røros kommune

Kommunefakta

Røros - 5025 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 577 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 122
5-9 år 144 124
10-14 år 149 143
15-19 år 160 166
20-24 år 159 181
25-29 år 169 151
30-34 år 144 145
35-39 år 162 138
40-44 år 133 163
45-49 år 190 175
50-54 år 190 188
55-59 år 176 224
60-64 år 211 213
65-69 år 206 202
70-74 år 201 187
75-79 år 115 127
80-84 år 72 84
85-89 år 49 64
90-94 år 20 32
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Røros
Sverige 63
Litauen 44
Polen 18
Tyskland 20
Eritrea 33
Somalia 6
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røros
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røros
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 845
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 890
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 164
Undervisning 211
Helse- og sosialtjenester 584
Personlig tjenesteyting 105

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Røros
Aleneboende 298000
Par uten barn 628000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røros
Grunnskolenivå 1081
Videregående skolenivå 2205
Universitets- og høgskolenivå, kort 1066
Universitets- og høgskolenivå, lang 277
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røros
Aktivitetstilbud barn og unge 225
Bibliotek 327
Muséer 123
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 772
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 16
Kulturskoler 704
Kommunale kulturbygg 1042

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Røros
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 4.8
Barnehage 8.3
Grunnskole 16.1
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.