3595_0121
3595_0121
kommunefakta
2019-01-24T08:16:00.000Z
no
Rømskog kommune

Kommunefakta

Rømskog - 0121 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 678 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 11 11
5-9 år 21 20
10-14 år 18 12
15-19 år 23 27
20-24 år 18 12
25-29 år 12 8
30-34 år 26 14
35-39 år 18 23
40-44 år 26 18
45-49 år 20 25
50-54 år 26 21
55-59 år 28 35
60-64 år 24 17
65-69 år 22 20
70-74 år 16 20
75-79 år 18 11
80-84 år 13 17
85-89 år 8 13
90-94 år 6 4
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rømskog
Sverige 17
Litauen 6
Polen 7
Tyskland 5
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rømskog
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rømskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 17
Sekundærnæringer 77
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 15
Undervisning 29
Helse- og sosialtjenester 52
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rømskog
Aleneboende 263000
Par uten barn 603000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rømskog
Grunnskolenivå 197
Videregående skole-nivå 250
Universitets- og høgskolenivå kort 96
Universitets- og høgskolenivå lang 18
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rømskog
Aktivitetstilbud barn og unge -164
Bibliotek 823
Muséer 437
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 57
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 141
Kommunale kulturbygg 1000

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rømskog
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 9.1
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 6.8
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 36.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.