3595_0121
3595_0121
kommunefakta
2020-01-21T18:35:00.000Z
no
Rømskog kommune

Kommunefakta

Rømskog - 0121 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 669 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 13 10
5-9 år 19 19
10-14 år 19 11
15-19 år 20 27
20-24 år 18 12
25-29 år 11 7
30-34 år 20 13
35-39 år 19 24
40-44 år 27 19
45-49 år 18 22
50-54 år 27 21
55-59 år 21 36
60-64 år 26 20
65-69 år 21 20
70-74 år 22 18
75-79 år 15 14
80-84 år 14 18
85-89 år 9 12
90-94 år 6 3
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rømskog (-2019)
Sverige 18
Litauen 8
Polen 7
Tyskland 5
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rømskog (-2019)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rømskog (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 22
Sekundærnæringer 77
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 108
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 15
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 62
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rømskog (-2019)
Aleneboende 267000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rømskog (-2019)
Grunnskolenivå 202
Videregående skolenivå 259
Universitets- og høgskolenivå, kort 88
Universitets- og høgskolenivå, lang 17
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rømskog
Aktivitetstilbud barn og unge 371
Bibliotek 660
Muséer 104
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 45
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 59
Kulturskoler 64
Kommunale kulturbygg 979

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rømskog
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 6.5
Grunnskole 14.7
Helse- og omsorg 40.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.