3595_0632
3595_0632
kommunefakta
2019-02-18T02:12:00.000Z
no
Rollag kommune

Kommunefakta

Rollag - 0632 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 429 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 37
5-9 år 28 26
10-14 år 31 31
15-19 år 57 46
20-24 år 50 43
25-29 år 38 25
30-34 år 32 35
35-39 år 40 27
40-44 år 39 34
45-49 år 48 47
50-54 år 48 41
55-59 år 51 59
60-64 år 60 51
65-69 år 45 50
70-74 år 42 39
75-79 år 23 39
80-84 år 26 15
85-89 år 16 23
90-94 år 6 15
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rollag
Sverige 5
Litauen 15
Polen 3
Tyskland 7
Eritrea 14
Somalia 31
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rollag
Selveier 77.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rollag
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 206
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 181
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 48
Undervisning 77
Helse- og sosialtjenester 144
Personlig tjenesteyting 19

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rollag
Aleneboende 269000
Par uten barn 598000
Par med barn 0-17 år 780000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rollag
Grunnskolenivå 343
Videregående skole-nivå 549
Universitets- og høgskolenivå kort 221
Universitets- og høgskolenivå lang 51
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Aktivitetstilbud barn og unge 52
Bibliotek 371
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 226
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 983
Musikk- og kulturskoler 268
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.3
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 5
Grunnskole 13.2
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.