3595_0632
3595_0632
kommunefakta
2020-01-24T12:49:00.000Z
no
Rollag kommune

Kommunefakta

Rollag - 0632 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 399 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 45
5-9 år 22 24
10-14 år 37 34
15-19 år 50 41
20-24 år 51 42
25-29 år 39 29
30-34 år 40 33
35-39 år 44 26
40-44 år 32 34
45-49 år 47 51
50-54 år 53 36
55-59 år 45 57
60-64 år 66 51
65-69 år 46 53
70-74 år 42 41
75-79 år 27 33
80-84 år 23 24
85-89 år 16 20
90-94 år 4 14
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Sverige 5
Litauen 17
Polen 3
Tyskland 6
Eritrea 19
Somalia 25
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Selveier 78.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 176
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 199
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 163
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Aleneboende 273000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 815000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Grunnskolenivå 349
Videregående skolenivå 554
Universitets- og høgskolenivå, kort 218
Universitets- og høgskolenivå, lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Aktivitetstilbud barn og unge 44
Bibliotek 391
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 135
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 425
Kulturskoler 252
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 7.2
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 6.3
Grunnskole 12.7
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.