På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3051
3595_3051
kommunefakta
2020-03-30T03:40:00.000Z
no
Rollag kommune

Kommunefakta

Rollag - 3051 (Viken)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 390 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 33 37
5-9 år 26 30
10-14 år 40 25
15-19 år 35 45
20-24 år 58 38
25-29 år 36 27
30-34 år 41 34
35-39 år 41 31
40-44 år 31 31
45-49 år 41 51
50-54 år 51 40
55-59 år 42 48
60-64 år 68 51
65-69 år 45 51
70-74 år 45 49
75-79 år 28 34
80-84 år 22 22
85-89 år 19 18
90-94 år 2 17
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rollag
Sverige 5
Litauen 18
Polen 0
Tyskland 6
Eritrea 17
Somalia 17
Filippinene 0
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rollag
Selveier 78.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 21.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rollag (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 178
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 206
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 150
Personlig tjenesteyting 21

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rollag
Aleneboende 273000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 815000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 378000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rollag
Grunnskolenivå 349
Videregående skolenivå 554
Universitets- og høgskolenivå, kort 218
Universitets- og høgskolenivå, lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Aktivitetstilbud barn og unge 25
Bibliotek 373
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 287
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1018
Kulturskoler 229
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket, Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rollag
Sosialsektoren samlet 2
Barnevern 1.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 6.9
Grunnskole 12.2
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.