3595_5019
3595_5019
kommunefakta
2020-02-28T11:55:00.000Z
no
Roan kommune

Kommunefakta

Roan - 5019 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 940 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Roan (2018-2019)
Sverige 5
Litauen 18
Polen 38
Tyskland 9
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Roan (2018-2019)
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Roan (2018-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 105
Sekundærnæringer 99
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 100
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 24
Undervisning 26
Helse- og sosialtjenester 100
Personlig tjenesteyting 6

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Roan (2018-2019)
Aleneboende 261000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 769000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 541000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Roan (2018-2019)
Grunnskolenivå 297
Videregående skolenivå 355
Universitets- og høgskolenivå, kort 119
Universitets- og høgskolenivå, lang 22
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Roan
Aktivitetstilbud barn og unge 10
Bibliotek 310
Muséer 85
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 10
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 521
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Roan
Sosialsektoren samlet 1.1
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8
Administrasjon, kommune 11.1
Kultursektoren, kommune 1.5
Barnehage 8.3
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.