På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_4201
3595_4201
kommunefakta
2020-03-28T13:02:00.000Z
no
Risør kommune

Kommunefakta

Risør - 4201 (Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 809 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 141 107
5-9 år 175 163
10-14 år 197 199
15-19 år 217 204
20-24 år 226 170
25-29 år 169 139
30-34 år 165 156
35-39 år 172 165
40-44 år 211 193
45-49 år 247 256
50-54 år 223 236
55-59 år 250 243
60-64 år 245 267
65-69 år 245 242
70-74 år 256 253
75-79 år 153 156
80-84 år 76 94
85-89 år 47 79
90-94 år 15 38
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Risør
Sverige 27
Litauen 50
Polen 77
Tyskland 36
Eritrea 31
Somalia 44
Filippinene 26
Irak 21
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Risør
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Risør (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 696
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 905
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 153
Undervisning 293
Helse- og sosialtjenester 751
Personlig tjenesteyting 96

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Risør
Aleneboende 273000
Par uten barn 607000
Par med barn 0-17 år 774000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 375000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Risør
Grunnskolenivå 1599
Videregående skolenivå 2409
Universitets- og høgskolenivå, kort 1206
Universitets- og høgskolenivå, lang 314
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Aktivitetstilbud barn og unge 106
Bibliotek 357
Muséer 95
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 257
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 403
Kulturskoler 299
Kommunale kulturbygg 284

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Sosialsektoren samlet 6.5
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 8.1
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.