3595_0901
3595_0901
kommunefakta
2018-11-19T10:03:00.000Z
no
Risør kommune

Kommunefakta

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 895 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 172 122
5-9 år 171 181
10-14 år 202 194
15-19 år 238 223
20-24 år 195 173
25-29 år 195 171
30-34 år 175 161
35-39 år 163 159
40-44 år 240 222
45-49 år 241 242
50-54 år 226 241
55-59 år 248 245
60-64 år 231 263
65-69 år 273 258
70-74 år 228 213
75-79 år 124 144
80-84 år 74 90
85-89 år 36 70
90-94 år 14 42
95-99 år 3 19
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Risør
Sverige 25
Litauen 49
Polen 81
Tyskland 36
Eritrea 34
Somalia 45
Filippinene 22
Irak 17
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Risør
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Risør
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 668
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 928
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 145
Undervisning 298
Helse- og sosialtjenester 791
Personlig tjenesteyting 87

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Risør
Aleneboende 260000
Par uten barn 570000
Par med barn 0-17 år 727000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Risør
Grunnskolenivå 1645
Videregående skole-nivå 2433
Universitets- og høgskolenivå kort 1198
Universitets- og høgskolenivå lang 298
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Aktivitetstilbud barn og unge 97
Bibliotek 294
Muséer 111
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 415
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 354
Musikk- og kulturskoler 211
Kommunale kulturbygg 361

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Risør
Sosialsektoren samlet 6.2
Barnevern 6.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 8.2
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.