3595_0412
3595_0412
kommunefakta
2020-01-22T08:57:00.000Z
no
Ringsaker kommune

Kommunefakta

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 34 736 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 932 767
5-9 år 989 941
10-14 år 1064 1005
15-19 år 1085 1026
20-24 år 1010 973
25-29 år 1070 1018
30-34 år 1071 969
35-39 år 1077 1005
40-44 år 1087 1034
45-49 år 1265 1272
50-54 år 1276 1253
55-59 år 1252 1136
60-64 år 1087 1005
65-69 år 982 969
70-74 år 918 1003
75-79 år 612 672
80-84 år 364 479
85-89 år 203 315
90-94 år 67 162
95-99 år 18 48
100 år eller eldre 1 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringsaker (-2019)
Sverige 137
Litauen 287
Polen 620
Tyskland 118
Eritrea 112
Somalia 153
Filippinene 55
Irak 90
Pakistan 11
Vietnam 177

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringsaker (-2019)
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringsaker (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 707
Sekundærnæringer 4023
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5938
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 905
Undervisning 1071
Helse- og sosialtjenester 3993
Personlig tjenesteyting 600

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringsaker (-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 614000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringsaker (-2019)
Grunnskolenivå 9007
Videregående skolenivå 11641
Universitets- og høgskolenivå, kort 5459
Universitets- og høgskolenivå, lang 1362
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 185

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Aktivitetstilbud barn og unge 280
Bibliotek 270
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 270
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 199
Kulturskoler 237
Kommunale kulturbygg 173

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringsaker
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.6
Administrasjon, kommune 4.7
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 10.2
Grunnskole 20.4
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.