3595_0605
3595_0605
kommunefakta
2019-02-20T07:32:00.000Z
no
Ringerike kommune

Kommunefakta

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 413 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 745 682
5-9 år 842 839
10-14 år 871 799
15-19 år 899 805
20-24 år 934 856
25-29 år 1042 922
30-34 år 910 813
35-39 år 926 950
40-44 år 1030 984
45-49 år 1102 1091
50-54 år 1083 1057
55-59 år 977 1018
60-64 år 986 1048
65-69 år 974 946
70-74 år 772 826
75-79 år 485 560
80-84 år 313 396
85-89 år 191 300
90-94 år 78 166
95-99 år 16 42
100 år eller eldre 2 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringerike
Sverige 122
Litauen 217
Polen 684
Tyskland 205
Eritrea 113
Somalia 144
Filippinene 117
Irak 194
Pakistan 37
Vietnam 34

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringerike
Selveier 72.1
Andels- / aksjeeier 9.5
Leier 18.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringerike
Jordbruk, skogbruk og fiske 271
Sekundærnæringer 3043
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5547
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 890
Undervisning 1063
Helse- og sosialtjenester 3347
Personlig tjenesteyting 427

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringerike
Aleneboende 277000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringerike
Grunnskolenivå 7595
Videregående skole-nivå 10216
Universitets- og høgskolenivå kort 5166
Universitets- og høgskolenivå lang 1476
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 168

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringerike
Aktivitetstilbud barn og unge 41
Bibliotek 230
Muséer 17
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 73
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 492
Musikk- og kulturskoler 177
Kommunale kulturbygg 33

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringerike
Sosialsektoren samlet 5.9
Barnevern 4.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 11
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.