3595_0605
3595_0605
kommunefakta
2020-02-23T09:57:00.000Z
no
Ringerike kommune

Kommunefakta

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 623 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 721 659
5-9 år 850 830
10-14 år 888 817
15-19 år 864 798
20-24 år 967 838
25-29 år 1022 933
30-34 år 931 842
35-39 år 915 936
40-44 år 1023 958
45-49 år 1116 1069
50-54 år 1099 1101
55-59 år 961 1048
60-64 år 999 1018
65-69 år 965 956
70-74 år 807 860
75-79 år 512 591
80-84 år 337 411
85-89 år 191 303
90-94 år 72 157
95-99 år 18 49
100 år eller eldre 1 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringerike (1977-2019)
Sverige 117
Litauen 242
Polen 695
Tyskland 202
Eritrea 125
Somalia 147
Filippinene 117
Irak 210
Pakistan 38
Vietnam 33

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringerike (1977-2019)
Selveier 71.5
Andels- / aksjeeier 9.2
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringerike (1977-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 272
Sekundærnæringer 3235
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5559
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 866
Undervisning 1100
Helse- og sosialtjenester 3342
Personlig tjenesteyting 473

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringerike (1977-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringerike (1977-2019)
Grunnskolenivå 7538
Videregående skolenivå 10254
Universitets- og høgskolenivå, kort 5256
Universitets- og høgskolenivå, lang 1548
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 160

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringerike
Aktivitetstilbud barn og unge 52
Bibliotek 241
Muséer 18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 431
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 814
Kulturskoler 227
Kommunale kulturbygg 45

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringerike
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 10.5
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 34.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.