3595_0520
3595_0520
kommunefakta
2020-01-22T09:45:00.000Z
no
Ringebu kommune

Kommunefakta

Ringebu - 0520 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 370 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 85 95
5-9 år 114 109
10-14 år 99 129
15-19 år 147 129
20-24 år 122 112
25-29 år 112 114
30-34 år 126 117
35-39 år 130 113
40-44 år 121 119
45-49 år 174 156
50-54 år 173 166
55-59 år 165 135
60-64 år 133 148
65-69 år 139 140
70-74 år 140 165
75-79 år 102 115
80-84 år 65 69
85-89 år 36 50
90-94 år 24 30
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ringebu (-2019)
Sverige 16
Litauen 41
Polen 108
Tyskland 18
Eritrea 15
Somalia 8
Filippinene 4
Irak 5
Pakistan 5
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ringebu (-2019)
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ringebu (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 200
Sekundærnæringer 621
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 595
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 108
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 458
Personlig tjenesteyting 79

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ringebu (-2019)
Aleneboende 277000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ringebu (-2019)
Grunnskolenivå 1202
Videregående skolenivå 1683
Universitets- og høgskolenivå, kort 627
Universitets- og høgskolenivå, lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringebu
Aktivitetstilbud barn og unge 137
Bibliotek 543
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 471
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 275
Kulturskoler 555
Kommunale kulturbygg 572

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ringebu
Sosialsektoren samlet 2.6
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 6.6
Grunnskole 13.9
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.