På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1142
3595_1142
kommunefakta
2019-01-16T17:58:00.000Z
no
Rennesøy kommune

Kommunefakta

Rennesøy - 1142 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 829 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 153 162
5-9 år 210 190
10-14 år 195 186
15-19 år 171 182
20-24 år 139 123
25-29 år 189 150
30-34 år 132 131
35-39 år 169 164
40-44 år 187 181
45-49 år 197 184
50-54 år 179 160
55-59 år 147 121
60-64 år 126 128
65-69 år 101 82
70-74 år 86 81
75-79 år 55 47
80-84 år 27 36
85-89 år 26 24
90-94 år 6 17
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Sverige 11
Litauen 20
Polen 143
Tyskland 75
Eritrea 29
Somalia 10
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Selveier 85.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rennesøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 752
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 788
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 97
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 444
Personlig tjenesteyting 59

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Aleneboende 298000
Par uten barn 682000
Par med barn 0-17 år 857000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Grunnskolenivå 940
Videregående skole-nivå 1607
Universitets- og høgskolenivå kort 715
Universitets- og høgskolenivå lang 259
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Aktivitetstilbud barn og unge 210
Bibliotek 295
Muséer 13
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 287
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 319
Musikk- og kulturskoler 390
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennesøy
Sosialsektoren samlet 7.4
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 8.1
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 16.1
Grunnskole 24.7
Helse- og omsorg 20.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.