3595_5022
3595_5022
kommunefakta
2018-11-15T10:12:00.000Z
no
Rennebu kommune

Kommunefakta

Rennebu - 5022 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 518 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 51
5-9 år 72 44
10-14 år 76 87
15-19 år 87 79
20-24 år 94 74
25-29 år 62 60
30-34 år 60 46
35-39 år 45 51
40-44 år 71 82
45-49 år 100 87
50-54 år 98 76
55-59 år 75 81
60-64 år 94 93
65-69 år 91 101
70-74 år 92 92
75-79 år 58 54
80-84 år 31 36
85-89 år 26 21
90-94 år 10 21
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rennebu
Sverige 3
Litauen 0
Polen 48
Tyskland 6
Eritrea 40
Somalia 11
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rennebu
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rennebu (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 173
Sekundærnæringer 312
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 300
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 62
Undervisning 72
Helse- og sosialtjenester 258
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rennebu
Aleneboende 257000
Par uten barn 540000
Par med barn 0-17 år 724000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 325000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rennebu
Grunnskolenivå 643
Videregående skole-nivå 1047
Universitets- og høgskolenivå kort 317
Universitets- og høgskolenivå lang 63
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennebu
Aktivitetstilbud barn og unge 224
Bibliotek 285
Muséer 16
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 188
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 612
Musikk- og kulturskoler 551
Kommunale kulturbygg 307

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rennebu
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 1.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 7
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 33.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.