3595_0432
3595_0432
kommunefakta
2020-02-23T09:58:00.000Z
no
Rendalen kommune

Kommunefakta

Rendalen - 0432 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 784 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 29
5-9 år 42 38
10-14 år 48 48
15-19 år 44 49
20-24 år 41 42
25-29 år 29 31
30-34 år 38 31
35-39 år 38 37
40-44 år 40 47
45-49 år 64 52
50-54 år 65 63
55-59 år 66 86
60-64 år 91 61
65-69 år 89 64
70-74 år 73 84
75-79 år 57 41
80-84 år 28 29
85-89 år 18 29
90-94 år 8 15
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rendalen (-2019)
Sverige 10
Litauen 7
Polen 5
Tyskland 9
Eritrea 3
Somalia 7
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rendalen (-2019)
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rendalen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 191
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 60
Helse- og sosialtjenester 195
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rendalen (-2019)
Aleneboende 279000
Par uten barn 551000
Par med barn 0-17 år 781000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rendalen (-2019)
Grunnskolenivå 475
Videregående skolenivå 698
Universitets- og høgskolenivå, kort 269
Universitets- og høgskolenivå, lang 50
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rendalen
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 853
Muséer 301
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 733
Kulturskoler 819
Kommunale kulturbygg 268

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rendalen
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 12.4
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 6
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.