3595_0716
3595_0716
kommunefakta
2019-11-12T00:21:00.000Z
no
Re kommune

Kommunefakta

Re - 0716 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 739 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 268 270
5-9 år 330 297
10-14 år 372 310
15-19 år 295 277
20-24 år 322 277
25-29 år 339 301
30-34 år 311 322
35-39 år 334 311
40-44 år 353 330
45-49 år 369 340
50-54 år 363 358
55-59 år 336 282
60-64 år 260 257
65-69 år 270 245
70-74 år 219 206
75-79 år 131 133
80-84 år 73 94
85-89 år 46 53
90-94 år 20 38
95-99 år 2 15
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Re
Sverige 52
Litauen 189
Polen 269
Tyskland 47
Eritrea 27
Somalia 16
Filippinene 25
Irak 65
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Re
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Re
Jordbruk, skogbruk og fiske 244
Sekundærnæringer 1324
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1760
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 252
Undervisning 308
Helse- og sosialtjenester 1022
Personlig tjenesteyting 134

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Re
Aleneboende 296000
Par uten barn 625000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Re
Grunnskolenivå 2114
Videregående skolenivå 3509
Universitets- og høgskolenivå, kort 1578
Universitets- og høgskolenivå, lang 342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Aktivitetstilbud barn og unge 2
Bibliotek 281
Muséer 121
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 79
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 399
Kulturskoler 254
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 13.1
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.