3595_0716
3595_0716
kommunefakta
2019-02-20T07:33:00.000Z
no
Re kommune

Kommunefakta

Re - 0716 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 755 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 280 270
5-9 år 338 287
10-14 år 349 306
15-19 år 306 280
20-24 år 334 271
25-29 år 332 294
30-34 år 299 302
35-39 år 337 317
40-44 år 346 326
45-49 år 352 356
50-54 år 376 339
55-59 år 316 260
60-64 år 265 269
65-69 år 262 250
70-74 år 214 194
75-79 år 124 127
80-84 år 75 90
85-89 år 43 56
90-94 år 21 37
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Re
Sverige 47
Litauen 180
Polen 243
Tyskland 46
Eritrea 28
Somalia 23
Filippinene 20
Irak 69
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Re
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Re
Jordbruk, skogbruk og fiske 226
Sekundærnæringer 1299
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1690
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 243
Undervisning 317
Helse- og sosialtjenester 988
Personlig tjenesteyting 149

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Re
Aleneboende 296000
Par uten barn 625000
Par med barn 0-17 år 778000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Re
Grunnskolenivå 2110
Videregående skole-nivå 3483
Universitets- og høgskolenivå kort 1502
Universitets- og høgskolenivå lang 322
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Aktivitetstilbud barn og unge 2
Bibliotek 224
Muséer 101
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 395
Musikk- og kulturskoler 246
Kommunale kulturbygg 21

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Re
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 13
Grunnskole 22.3
Helse- og omsorg 31.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.