3595_1127
3595_1127
kommunefakta
2020-01-21T06:54:00.000Z
no
Randaberg kommune

Kommunefakta

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 186 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 358 362
5-9 år 410 386
10-14 år 407 381
15-19 år 395 401
20-24 år 435 320
25-29 år 368 327
30-34 år 329 368
35-39 år 359 341
40-44 år 354 358
45-49 år 381 414
50-54 år 406 397
55-59 år 353 300
60-64 år 287 268
65-69 år 253 221
70-74 år 175 211
75-79 år 142 182
80-84 år 107 121
85-89 år 50 65
90-94 år 14 29
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Randaberg
Sverige 31
Litauen 39
Polen 243
Tyskland 61
Eritrea 140
Somalia 51
Filippinene 34
Irak 11
Pakistan 10
Vietnam 13

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Randaberg
Selveier 82.3
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Randaberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 85
Sekundærnæringer 1491
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2050
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 261
Undervisning 371
Helse- og sosialtjenester 1076
Personlig tjenesteyting 199

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Randaberg
Aleneboende 298000
Par uten barn 689000
Par med barn 0-17 år 933000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Randaberg
Grunnskolenivå 2172
Videregående skolenivå 3430
Universitets- og høgskolenivå, kort 1960
Universitets- og høgskolenivå, lang 692
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Randaberg
Aktivitetstilbud barn og unge 285
Bibliotek 325
Muséer 58
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 206
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 951
Kulturskoler 469
Kommunale kulturbygg 359

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Randaberg
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 5.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 4.3
Barnehage 14.5
Grunnskole 22
Helse- og omsorg 27.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.