3595_1833
3595_1833
kommunefakta
2019-01-24T08:21:00.000Z
no
Rana kommune

Kommunefakta

Rana - 1833 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 284 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 673 634
5-9 år 816 725
10-14 år 800 741
15-19 år 873 773
20-24 år 920 890
25-29 år 887 793
30-34 år 777 725
35-39 år 771 684
40-44 år 724 779
45-49 år 957 943
50-54 år 981 971
55-59 år 923 852
60-64 år 870 793
65-69 år 731 668
70-74 år 652 706
75-79 år 438 454
80-84 år 251 375
85-89 år 147 283
90-94 år 62 141
95-99 år 9 32
100 år eller eldre 0 6

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rana
Sverige 145
Litauen 249
Polen 105
Tyskland 59
Eritrea 110
Somalia 118
Filippinene 63
Irak 65
Pakistan 10
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rana
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 15.1
Leier 12.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rana
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 3294
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4112
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1088
Undervisning 946
Helse- og sosialtjenester 2745
Personlig tjenesteyting 542

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rana
Aleneboende 279000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rana
Grunnskolenivå 6647
Videregående skole-nivå 8824
Universitets- og høgskolenivå kort 4488
Universitets- og høgskolenivå lang 983
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rana
Aktivitetstilbud barn og unge 183
Bibliotek 259
Muséer 66
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 127
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 445
Musikk- og kulturskoler 197
Kommunale kulturbygg 451

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rana
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 9.6
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 33.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.