3595_1833
3595_1833
kommunefakta
2020-01-28T09:28:00.000Z
no
Rana kommune

Kommunefakta

Rana - 1833 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 213 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 667 632
5-9 år 800 724
10-14 år 791 728
15-19 år 826 776
20-24 år 927 854
25-29 år 905 826
30-34 år 817 759
35-39 år 773 686
40-44 år 751 713
45-49 år 893 956
50-54 år 990 948
55-59 år 923 888
60-64 år 856 804
65-69 år 766 671
70-74 år 675 720
75-79 år 456 475
80-84 år 265 383
85-89 år 152 269
90-94 år 59 145
95-99 år 10 46
100 år eller eldre 1 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rana
Sverige 138
Litauen 263
Polen 104
Tyskland 59
Eritrea 118
Somalia 125
Filippinene 77
Irak 43
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rana
Selveier 71.3
Andels- / aksjeeier 15.6
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rana
Jordbruk, skogbruk og fiske 197
Sekundærnæringer 3305
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4201
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1060
Undervisning 918
Helse- og sosialtjenester 2776
Personlig tjenesteyting 567

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rana
Aleneboende 289000
Par uten barn 629000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rana
Grunnskolenivå 6520
Videregående skolenivå 8901
Universitets- og høgskolenivå, kort 4562
Universitets- og høgskolenivå, lang 1061
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 67

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rana
Aktivitetstilbud barn og unge 180
Bibliotek 251
Muséer 83
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 106
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 400
Kulturskoler 226
Kommunale kulturbygg 479

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rana
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 2.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 9.9
Grunnskole 18.5
Helse- og omsorg 34.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.