3595_0128
3595_0128
kommunefakta
2020-02-24T04:59:00.000Z
no
Rakkestad kommune

Kommunefakta

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 274 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 203 209
5-9 år 240 240
10-14 år 257 243
15-19 år 277 260
20-24 år 241 214
25-29 år 214 230
30-34 år 211 209
35-39 år 278 248
40-44 år 300 258
45-49 år 297 269
50-54 år 302 282
55-59 år 279 270
60-64 år 277 269
65-69 år 273 263
70-74 år 221 223
75-79 år 116 149
80-84 år 77 114
85-89 år 56 79
90-94 år 24 38
95-99 år 7 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rakkestad (-2019)
Sverige 52
Litauen 154
Polen 203
Tyskland 33
Eritrea 21
Somalia 48
Filippinene 37
Irak 101
Pakistan 7
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rakkestad (-2019)
Selveier 76.9
Andels- / aksjeeier 6.8
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rakkestad (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 237
Sekundærnæringer 1071
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1189
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 197
Undervisning 271
Helse- og sosialtjenester 784
Personlig tjenesteyting 228

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rakkestad (-2019)
Aleneboende 283000
Par uten barn 618000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rakkestad (-2019)
Grunnskolenivå 2284
Videregående skolenivå 2941
Universitets- og høgskolenivå, kort 1050
Universitets- og høgskolenivå, lang 222
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 50

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Aktivitetstilbud barn og unge 130
Bibliotek 236
Muséer 67
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 113
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 105
Kulturskoler 274
Kommunale kulturbygg 445

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 4.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.9
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 35.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.