3595_0128
3595_0128
kommunefakta
2019-01-23T10:25:00.000Z
no
Rakkestad kommune

Kommunefakta

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 206 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 226 216
5-9 år 244 238
10-14 år 248 257
15-19 år 276 234
20-24 år 223 226
25-29 år 228 234
30-34 år 207 218
35-39 år 285 243
40-44 år 294 259
45-49 år 319 261
50-54 år 280 291
55-59 år 287 278
60-64 år 278 249
65-69 år 259 263
70-74 år 216 211
75-79 år 105 145
80-84 år 82 110
85-89 år 52 84
90-94 år 20 41
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Sverige 47
Litauen 160
Polen 194
Tyskland 38
Eritrea 21
Somalia 49
Filippinene 39
Irak 103
Pakistan 7
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 6.7
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rakkestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 239
Sekundærnæringer 1021
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1201
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 176
Undervisning 256
Helse- og sosialtjenester 742
Personlig tjenesteyting 232

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Aleneboende 274000
Par uten barn 604000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Grunnskolenivå 2332
Videregående skole-nivå 2954
Universitets- og høgskolenivå kort 1014
Universitets- og høgskolenivå lang 205
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Aktivitetstilbud barn og unge 131
Bibliotek 236
Muséer 103
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 101
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 87
Musikk- og kulturskoler 240
Kommunale kulturbygg 438

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 5.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 4.3
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 9.7
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.