3595_0228
3595_0228
kommunefakta
2019-01-17T10:46:00.000Z
no
Rælingen kommune

Kommunefakta

Rælingen - 0228 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 109 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 589 583
5-9 år 681 625
10-14 år 598 542
15-19 år 557 496
20-24 år 500 453
25-29 år 593 582
30-34 år 640 641
35-39 år 687 666
40-44 år 696 694
45-49 år 738 632
50-54 år 632 616
55-59 år 524 535
60-64 år 468 475
65-69 år 375 388
70-74 år 351 395
75-79 år 199 222
80-84 år 117 168
85-89 år 63 77
90-94 år 19 45
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Rælingen
Sverige 173
Litauen 175
Polen 495
Tyskland 82
Eritrea 160
Somalia 94
Filippinene 80
Irak 186
Pakistan 340
Vietnam 325

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rælingen
Selveier 66
Andels- / aksjeeier 23.2
Leier 10.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rælingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 26
Sekundærnæringer 1366
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4554
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 657
Undervisning 590
Helse- og sosialtjenester 1766
Personlig tjenesteyting 338

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Rælingen
Aleneboende 314000
Par uten barn 665000
Par med barn 0-17 år 841000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 435000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rælingen
Grunnskolenivå 3805
Videregående skole-nivå 5358
Universitets- og høgskolenivå kort 3302
Universitets- og høgskolenivå lang 1118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 109

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rælingen
Aktivitetstilbud barn og unge 160
Bibliotek 160
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 27
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 597
Musikk- og kulturskoler 212
Kommunale kulturbygg 276

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Rælingen
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 7.8
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 14.7
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 29

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.