3595_0135
3595_0135
kommunefakta
2019-01-24T12:29:00.000Z
no
Råde kommune

Kommunefakta

Råde - 0135 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 541 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 215 179
5-9 år 258 187
10-14 år 238 208
15-19 år 233 214
20-24 år 181 191
25-29 år 197 184
30-34 år 198 197
35-39 år 245 207
40-44 år 275 244
45-49 år 311 286
50-54 år 257 251
55-59 år 252 229
60-64 år 248 255
65-69 år 220 220
70-74 år 210 226
75-79 år 116 143
80-84 år 100 96
85-89 år 44 79
90-94 år 20 39
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Råde
Sverige 51
Litauen 36
Polen 326
Tyskland 24
Eritrea 8
Somalia 50
Filippinene 13
Irak 27
Pakistan 9
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Råde
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Råde
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 806
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1318
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 197
Undervisning 249
Helse- og sosialtjenester 766
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Råde
Aleneboende 282000
Par uten barn 616000
Par med barn 0-17 år 797000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Råde
Grunnskolenivå 1865
Videregående skole-nivå 2540
Universitets- og høgskolenivå kort 1204
Universitets- og høgskolenivå lang 344
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Råde
Aktivitetstilbud barn og unge 245
Bibliotek 154
Muséer -11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 54
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 199
Musikk- og kulturskoler 130
Kommunale kulturbygg 40

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Råde
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 1.7
Barnehage 10.8
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 39

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.