På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 17 og 19 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5043
3595_5043
kommunefakta
2019-01-16T17:58:00.000Z
no
Raarvihke - Røyrvik kommune

Kommunefakta

Raarvihke - Røyrvik - 5043 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 473 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 10 14
5-9 år 8 16
10-14 år 20 15
15-19 år 10 9
20-24 år 15 5
25-29 år 12 12
30-34 år 14 15
35-39 år 11 7
40-44 år 13 11
45-49 år 11 20
50-54 år 15 12
55-59 år 24 15
60-64 år 15 15
65-69 år 18 17
70-74 år 17 18
75-79 år 15 11
80-84 år 3 8
85-89 år 4 7
90-94 år 3 7
95-99 år 1 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Sverige 15
Litauen 3
Polen 9
Tyskland 0
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Selveier 79.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 25
Sekundærnæringer 45
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 58
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 17
Helse- og sosialtjenester 47
Personlig tjenesteyting 7

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Aleneboende 264000
Par uten barn 600000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 0

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Grunnskolenivå 131
Videregående skole-nivå 169
Universitets- og høgskolenivå kort 69
Universitets- og høgskolenivå lang 12
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Aktivitetstilbud barn og unge 55
Bibliotek 795
Muséer 268
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -570
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1276
Musikk- og kulturskoler 711
Kommunale kulturbygg 405

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Raarvihke - Røyrvik
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 13.3
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 4.1
Grunnskole 14.2
Helse- og omsorg 29.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.