3595_0805
3595_0805
kommunefakta
2019-02-23T23:17:00.000Z
no
Porsgrunn kommune

Kommunefakta

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 36 224 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 890 861
5-9 år 1030 970
10-14 år 1071 1047
15-19 år 1125 1110
20-24 år 1202 1151
25-29 år 1156 1061
30-34 år 1060 999
35-39 år 1070 1092
40-44 år 1192 1141
45-49 år 1388 1353
50-54 år 1323 1329
55-59 år 1141 1141
60-64 år 1138 1137
65-69 år 1008 1090
70-74 år 932 988
75-79 år 616 697
80-84 år 356 492
85-89 år 183 332
90-94 år 80 189
95-99 år 15 59
100 år eller eldre 1 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Sverige 170
Litauen 232
Polen 360
Tyskland 132
Eritrea 136
Somalia 258
Filippinene 117
Irak 221
Pakistan 32
Vietnam 217

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Selveier 67.3
Andels- / aksjeeier 18.9
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 4271
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6003
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 845
Undervisning 1257
Helse- og sosialtjenester 3753
Personlig tjenesteyting 533

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Aleneboende 281000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Grunnskolenivå 8409
Videregående skole-nivå 11987
Universitets- og høgskolenivå kort 6414
Universitets- og høgskolenivå lang 1994
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 151

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Aktivitetstilbud barn og unge 160
Bibliotek 301
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 221
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 375
Musikk- og kulturskoler 280
Kommunale kulturbygg 426

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsgrunn
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.8
Administrasjon, kommune 4.1
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 10.1
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.