3595_2020
3595_2020
kommunefakta
2019-01-16T18:11:00.000Z
no
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 959 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 91 91
5-9 år 89 103
10-14 år 101 107
15-19 år 111 122
20-24 år 152 118
25-29 år 120 92
30-34 år 104 103
35-39 år 92 103
40-44 år 108 104
45-49 år 150 140
50-54 år 168 155
55-59 år 151 145
60-64 år 176 142
65-69 år 133 135
70-74 år 122 114
75-79 år 74 65
80-84 år 49 55
85-89 år 17 29
90-94 år 11 15
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sverige 15
Litauen 0
Polen 15
Tyskland 8
Eritrea 15
Somalia 33
Filippinene 5
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Selveier 79
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 277
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 642
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 225
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 392
Personlig tjenesteyting 82

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Aleneboende 294000
Par uten barn 639000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Grunnskolenivå 1084
Videregående skole-nivå 1292
Universitets- og høgskolenivå kort 694
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Aktivitetstilbud barn og unge 3
Bibliotek 495
Muséer 147
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 650
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 390
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 8.3
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 6.3
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 31

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.