3595_2020
3595_2020
kommunefakta
2019-09-17T05:23:00.000Z
no
Porsanger - Porsángu - Porsanki kommune

Kommunefakta

Porsanger - Porsángu - Porsanki - 2020 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 966 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 89 74
5-9 år 92 103
10-14 år 95 100
15-19 år 127 116
20-24 år 139 122
25-29 år 126 102
30-34 år 109 93
35-39 år 88 103
40-44 år 111 98
45-49 år 149 131
50-54 år 152 162
55-59 år 169 134
60-64 år 157 142
65-69 år 136 147
70-74 år 132 124
75-79 år 75 68
80-84 år 45 54
85-89 år 20 27
90-94 år 11 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sverige 14
Litauen 3
Polen 16
Tyskland 8
Eritrea 15
Somalia 26
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Selveier 78.7
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 20.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 281
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 628
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 234
Undervisning 177
Helse- og sosialtjenester 418
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Aleneboende 294000
Par uten barn 639000
Par med barn 0-17 år 799000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Grunnskolenivå 1061
Videregående skolenivå 1314
Universitets- og høgskolenivå, kort 690
Universitets- og høgskolenivå, lang 153
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Aktivitetstilbud barn og unge 25
Bibliotek 465
Muséer 70
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 613
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 346
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 8.7
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 6.6
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 32.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.