3595_0544
3595_0544
kommunefakta
2020-01-21T07:22:00.000Z
no
Øystre Slidre kommune

Kommunefakta

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 231 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 75 69
5-9 år 101 75
10-14 år 110 62
15-19 år 85 97
20-24 år 96 83
25-29 år 108 91
30-34 år 104 78
35-39 år 96 97
40-44 år 95 103
45-49 år 106 101
50-54 år 131 132
55-59 år 100 98
60-64 år 100 101
65-69 år 108 110
70-74 år 105 106
75-79 år 66 72
80-84 år 33 42
85-89 år 13 26
90-94 år 8 17
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre (-2019)
Sverige 21
Litauen 56
Polen 40
Tyskland 22
Eritrea 15
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre (-2019)
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øystre Slidre (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 350
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 684
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 112
Helse- og sosialtjenester 375
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 370000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre (-2019)
Grunnskolenivå 666
Videregående skolenivå 1279
Universitets- og høgskolenivå, kort 519
Universitets- og høgskolenivå, lang 140
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Aktivitetstilbud barn og unge 80
Bibliotek 340
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 246
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 637
Kommunale kulturbygg 3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.2
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 8.2
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 29.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.