3595_0544
3595_0544
kommunefakta
2019-02-20T07:30:00.000Z
no
Øystre Slidre kommune

Kommunefakta

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 200 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 74
5-9 år 99 73
10-14 år 116 68
15-19 år 86 106
20-24 år 85 80
25-29 år 117 97
30-34 år 95 81
35-39 år 94 98
40-44 år 105 101
45-49 år 109 109
50-54 år 129 129
55-59 år 101 95
60-64 år 96 100
65-69 år 103 106
70-74 år 105 104
75-79 år 62 69
80-84 år 30 39
85-89 år 15 29
90-94 år 7 19
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Sverige 21
Litauen 54
Polen 42
Tyskland 20
Eritrea 13
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 347
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 682
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 80
Undervisning 106
Helse- og sosialtjenester 381
Personlig tjenesteyting 59

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Aleneboende 288000
Par uten barn 586000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 364000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Grunnskolenivå 666
Videregående skole-nivå 1280
Universitets- og høgskolenivå kort 510
Universitets- og høgskolenivå lang 149
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 349
Muséer 45
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 252
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 613
Kommunale kulturbygg 9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øystre Slidre
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.8
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 8
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 30.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.