3595_1259
3595_1259
kommunefakta
2019-01-16T18:04:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 1259 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 919 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 166 157
5-9 år 176 172
10-14 år 169 160
15-19 år 167 163
20-24 år 153 130
25-29 år 140 124
30-34 år 174 144
35-39 år 163 153
40-44 år 164 155
45-49 år 163 153
50-54 år 168 145
55-59 år 155 150
60-64 år 148 145
65-69 år 160 118
70-74 år 112 97
75-79 år 54 61
80-84 år 51 46
85-89 år 25 37
90-94 år 11 41
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øygarden
Sverige 6
Litauen 24
Polen 86
Tyskland 48
Eritrea 76
Somalia 57
Filippinene 42
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øygarden
Selveier 87.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øygarden
Jordbruk, skogbruk og fiske 87
Sekundærnæringer 649
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 686
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 103
Undervisning 150
Helse- og sosialtjenester 427
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øygarden
Aleneboende 287000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øygarden
Grunnskolenivå 1406
Videregående skole-nivå 1600
Universitets- og høgskolenivå kort 571
Universitets- og høgskolenivå lang 117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øygarden
Aktivitetstilbud barn og unge 225
Bibliotek 646
Muséer 213
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 303
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1339
Musikk- og kulturskoler 234
Kommunale kulturbygg 171

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øygarden
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 7.3
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 10.9
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.