På grunn av endringer i kommunestrukturen fra 1. januar 2020 er tall for mange kommuner mangelfulle. Flere tall vil vises etter hvert som tall for de nye kommunene blir publisert.

3595_3440
3595_3440
kommunefakta
2020-03-30T02:58:00.000Z
no
Øyer kommune

Kommunefakta

Øyer - 3440 (Innlandet)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 100 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 142 124
5-9 år 132 112
10-14 år 133 148
15-19 år 139 150
20-24 år 168 145
25-29 år 156 160
30-34 år 164 161
35-39 år 151 120
40-44 år 146 134
45-49 år 181 175
50-54 år 203 192
55-59 år 174 182
60-64 år 176 154
65-69 år 155 145
70-74 år 143 150
75-79 år 89 105
80-84 år 72 79
85-89 år 30 50
90-94 år 17 34
95-99 år 5 3
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Øyer
Sverige 25
Litauen 58
Polen 93
Tyskland 22
Eritrea 19
Somalia 47
Filippinene 14
Irak 32
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øyer
Selveier 80.6
Andels- / aksjeeier 1.8
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øyer (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 593
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 880
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 179
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 533
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Øyer
Aleneboende 287000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øyer
Grunnskolenivå 1202
Videregående skolenivå 1882
Universitets- og høgskolenivå, kort 862
Universitets- og høgskolenivå, lang 243
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Aktivitetstilbud barn og unge 166
Bibliotek 348
Muséer 10
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 139
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 442
Kulturskoler 583
Kommunale kulturbygg 55

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Øyer
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 10.7
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.7
Grunnskole 17.2
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.