3595_5047
3595_5047
kommunefakta
2020-02-28T12:55:00.000Z
no
Overhalla kommune

Kommunefakta

Overhalla - 5047 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 884 innbyggere per 4. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 130 108
5-9 år 148 133
10-14 år 126 139
15-19 år 132 108
20-24 år 132 103
25-29 år 114 126
30-34 år 137 100
35-39 år 116 126
40-44 år 107 111
45-49 år 132 101
50-54 år 131 129
55-59 år 127 91
60-64 år 127 123
65-69 år 107 103
70-74 år 97 95
75-79 år 55 78
80-84 år 47 45
85-89 år 25 46
90-94 år 11 11
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Overhalla
Sverige 15
Litauen 11
Polen 140
Tyskland 13
Eritrea 12
Somalia 46
Filippinene 7
Irak 0
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Overhalla
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Overhalla
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 514
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 534
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 151
Helse- og sosialtjenester 486
Personlig tjenesteyting 36

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Overhalla
Aleneboende 278000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 806000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Overhalla
Grunnskolenivå 749
Videregående skolenivå 1390
Universitets- og høgskolenivå, kort 677
Universitets- og høgskolenivå, lang 122
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Overhalla
Aktivitetstilbud barn og unge 137
Bibliotek 288
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 197
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 155
Kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Overhalla
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 15.3
Grunnskole 19.8
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.