3595_0528
3595_0528
kommunefakta
2020-01-18T09:58:00.000Z
no
Østre Toten kommune

Kommunefakta

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 997 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 352 384
5-9 år 422 362
10-14 år 415 398
15-19 år 434 440
20-24 år 437 367
25-29 år 447 377
30-34 år 422 404
35-39 år 399 405
40-44 år 453 447
45-49 år 604 572
50-54 år 601 553
55-59 år 518 508
60-64 år 520 463
65-69 år 473 460
70-74 år 453 453
75-79 år 267 314
80-84 år 176 215
85-89 år 104 182
90-94 år 45 71
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Østre Toten (-2019)
Sverige 38
Litauen 210
Polen 395
Tyskland 49
Eritrea 49
Somalia 37
Filippinene 29
Irak 53
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Østre Toten (-2019)
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Østre Toten (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 384
Sekundærnæringer 1815
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2323
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 333
Undervisning 594
Helse- og sosialtjenester 1713
Personlig tjenesteyting 191

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Østre Toten (-2019)
Aleneboende 280000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Østre Toten (-2019)
Grunnskolenivå 3818
Videregående skolenivå 5272
Universitets- og høgskolenivå, kort 2402
Universitets- og høgskolenivå, lang 585
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 70

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Aktivitetstilbud barn og unge 56
Bibliotek 290
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 252
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 23
Kulturskoler 277
Kommunale kulturbygg 193

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 10.5
Grunnskole 20.1
Helse- og omsorg 39.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.