3595_0528
3595_0528
kommunefakta
2019-02-20T07:24:00.000Z
no
Østre Toten kommune

Kommunefakta

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 950 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 359 388
5-9 år 395 372
10-14 år 417 389
15-19 år 445 452
20-24 år 432 366
25-29 år 437 379
30-34 år 417 386
35-39 år 386 400
40-44 år 473 477
45-49 år 609 577
50-54 år 582 523
55-59 år 530 516
60-64 år 514 453
65-69 år 472 489
70-74 år 423 442
75-79 år 262 300
80-84 år 178 209
85-89 år 99 178
90-94 år 47 82
95-99 år 9 22
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Sverige 38
Litauen 201
Polen 372
Tyskland 49
Eritrea 44
Somalia 33
Filippinene 24
Irak 56
Pakistan 3
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Østre Toten
Jordbruk, skogbruk og fiske 374
Sekundærnæringer 1738
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2315
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 342
Undervisning 598
Helse- og sosialtjenester 1704
Personlig tjenesteyting 168

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Aleneboende 271000
Par uten barn 595000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Grunnskolenivå 3842
Videregående skole-nivå 5255
Universitets- og høgskolenivå kort 2355
Universitets- og høgskolenivå lang 553
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 68

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Aktivitetstilbud barn og unge 55
Bibliotek 255
Muséer 30
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 181
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 33
Musikk- og kulturskoler 258
Kommunale kulturbygg 170

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Østre Toten
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.4
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 10.3
Grunnskole 20.5
Helse- og omsorg 39.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.